1. Zapytanie ofertowe: " Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
    dotkniętych uzależnieniem i przemocą w rodzinie"

    - załącznik 1 do zapytania
    - załącznik 2 do zapytania.
   
    Protokół w wyboru wykonawcy

2. Zapytanie ofertowe: " Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków"
    - załącznik 1 do zapytania
    - załącznik 2 do zapytania
    - załącznik mapowy.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysów - projektowej pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków"

3. Zapytanie ofertowe: " Wznowienie granic działek drogowych: nr 180, obręb geodezyjny Model
     i nr 82, obręb geodezyjny Rakowiec "

     - załącznik 1 do zapytania
     - załącznik 2 do zapytania
     - załączniki mapowe.

Protokół z wyboru wykonawcy na wykonanie "Wznowienie granic działek drogowych: nr 180, obręb geodezyjny Model i nr 83, obręb geodezyjny Rakowiec"
   
4. Zapytanie ofertowe: "Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie
    Gminy Pacyna"

- załącznik 1 - formularz ofertowy
- załącznik 2 - projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " zakup i transport kruszywa na utrzymanie
dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna".


5.  Zapytanie ofertowe: " Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych
     uzależnieniem i przemocą w rodzinie"

 
     Informacja o wyborze oferty na: " Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci  i młodzieży z  
     rodzin dotkniętych uzależnieniem i przemocą w rodzinie"

 
6. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na : "Pełnieniu kompleksowego nadzoru nad
    zadaniem pn.: Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w
    którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie"


     - Formularz ofertowy
     - Wzór umowy

7. Zapytanie ofertowe: " Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
                                       złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę rozbudowy i  
                                       przebudowy punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna "

  
    - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
    - załącznik nr 2 - projekt umowy
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: "
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze  złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę rozbudowy i przebudowy punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna "   


8. Zapytanie ofertowe: "Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa floty pojazdów Gminy Pacyna i jej 
    jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018-2019"

    - Formularz ofertowy
    - Wzór umowy

   
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: "Kompleksowa ochrona
     ubezpieczeniowa floty pojazdów Gminy Pacyna i jej  jednostek organizacyjnych samodzielnie
     funkcjonujących na lata 2018-2019"


9. Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
    uzależnieniem i przemocą w rodzinie."


    - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
    - Załącznik nr 2 - Projekt umowy
    - Klauzula informacyjna

      Informacja o wyborze oferty na: "Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
      dotkniętych uzależnieniem i przemocą w rodzinie."


10. Zapytanie ofertowe: "Wykonanie jednorocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków
      będących w zasobach Gminy Pacyna według załączonego wykazu"


      - Załącznik nr 1 - Wykaz budynków użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych
      - Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 3 - Projekt umowy
      - Klauzula informacyjna
      Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego ( upubl. 30.05.2018r)
      Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego ( upubl. 04.06.2018r)

      Informacja o wyborze oferty na: "Wykonanie jednorocznych i pięcioletnich przeglądów
      technicznych budynków będących w zasobach Gminy Pacyna według załączonego wykazu"


11. Zapytanie ofertowe: "Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pomiarami
      elektrycznymi w budynkach będących w zasobach Gminy Pacyna według załączonego wykazu".


      - Załącznik nr 1 - Wykaz budynków użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych
      - Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 3 - Projekt umowy
      - Klauzula informacyjna
     
      Informacja o wyborze oferty na: "Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z
      pomiarami elektrycznymi w budynkach będących w zasobach Gminy Pacyna według załączonego
      wykazu".

12. Zapytanie cenowe: "Zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy budynku komunalnym należącym
      do Gminy Pacyna".
      
      Informacja o wyborze oferty na: "Zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy budynku  
      komunalnym należącym do Gminy Pacyna".

13. Zapytanie ofertowe: "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec".
      - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
      - Załącznik nr 3 - O świadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
      - Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.
       - Załącznik nr 5 - Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w  
                                 wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji

      - Załącznik nr 6 - Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
                                  wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji

      - Załącznik nr 7 - Wzór umowy
       - Przedmiar robót
       - Dokumentacja techniczna
      - STWiORB
      
         Informacja o wyborze oferty na: "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec".

14. Zapytanie ofertowe: "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków".
      - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy        - Załącznik nr 5 - Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w  
                                 wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji

      - Załącznik nr 6 - Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
                                  wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji

      - Załącznik nr 7 - Wzór umowy
      - Przedmiar robót
       - Dokumentacja techniczna
      - STWiORB

      Informacja o wyborze oferty na: "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków".

15. Zapytanie ofertowe: "Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy"
      - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 2 - Projekt umowy
      - Załącznik nr 3 - Warunki gwarancji
      - Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta
      - Załącznik nr 5 - Wykaz robót
      - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań kapitałowych i osobistych z
                                   zamawiającym

      - Projekt techniczny
      - Przedmiar robót
      - STWIOBR

      Informacja z wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: "Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i
    dorosłych w miejscowości Podczachy"


16. Zapytanie ofertowe: "Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy"
      - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 2 - Projekt umowy
      - Załącznik nr 3 - Warunki gwarancji
      - Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta
       - Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań kapitałowych i osobistych z
                                   zamawiającym

      - Projekt techniczny
      - Przedmiar robót
      - STWIOBR
  
      Informacja o wyborze oferty na zadanie: "Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci
      i dorosłych w miejscowości Podczachy"


17. Zapytanie ofertowe: "Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu"
      - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
      - Załącznik nr 2 - Projekt techniczny
      - Załącznik nr 3 - STWIORB
      - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania "Budowa siłowni plenerowej i
      strefy relaksu"

18. Zapytanie ofertowe: Wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych dotyczących uzależnień na terenie
      Gminy Pacyna
       - strona pierwsza
       - strona druga
       - oferta strona pierwsza
       - oferta strona druga
       - projekt umowy strona pierwsza
       - projekt umowy strona druga
       - projekt umowy strona trzecia

       Informacja o wyborze oferty na zadanie: "Wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych dotyczących
       uzależnień na terenie Gminy Pacyna"


19. Zapytanie ofertowe: Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Skrzeszewy.
      Załącznik 1 - Formularz Ofertowy
      Projekt umowy
      
      ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

      Informacja o wyborze oferty na zadanie: "Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Skrzeszewy."

20. Zapytanie ofertowe: "Remont budynku komunalnego Gminy Pacyna w miejscowości Podczachy 16"
      Załącznik 1 - Formularz ofertowy
      Załącznik 2 - Projekt umowy
      Załącznik 3 - Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych
      Załącznik 4 - Przedmiar robót

     Informacja o wyborze oferty na zadanie: "Remont budynku komunalnego Gminy Pacyna w
     miejscowości Podczachy 16"

21. Zapytanie ofertowe: "Remont dachu na budynku komunalnym Gminy Pacyna w miejscowości Remki 5"
      Załącznik 1 - Formularz ofertowy
      Załącznik 2 - Wzór umowy

     
22. Zapytanie cenowe: " Zakup, dostarczenie i instalacja systemu do obsługi Rady Gminy Pacyna "
      Załącznik 1 - Oświadczenie
      Załącznik 2 - Formularz ofertowy

        Informacja  o odwołaniu zapytania cenowego dla zadania pn.: "Zakup, dostarczenie i instalacja
      systemu do obsługi Rady Gminy Pacyna "

23. Zapytanie cenowe "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna w sezonie
      zimowym 2018/2019"

      Załącznik 1 - Formularz ofertowy.
      Załącznik 2 - Załącznik nr 2 -Wykaz sprzętu i miejsce stacjonowania.
      Załącznik 3 - Projekt Umowy.
      Załącznik 1 do projektu umowy.
     
    
Zimowe utrzymanie dróg - podział na rejony.
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi" "Odśnieżanie dróg
      gminnych na terenie Gminy Pacyna w sezonie zimowym 2018/2019"

     Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych.

24. Zapytanie ofertowe: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji do zatwierdzenia taryf
      na wodę i ścieki dla Gminy Pacyna na lata 2019 - 2021".

      Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1)
      
      ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
     na wykonanie usługi pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji do zatwierdzenia taryf
     na wodę i ścieki dla Gminy Pacyna na lata 2019 - 2021".

25. Zapytanie cenowe: " Sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy
     Społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"

26. Zapytanie ofertowe: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji do zatwierdzenia taryf
      na wodę i ścieki dla Gminy Pacyna na lata 2019 - 2021".

      Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1)

      Informacja z wyboru wykonawcy na wykonanie usługi pn.:"Opracowanie kompleksowej dokumentacji do
      zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki dla Gminy Pacyna na lata 2019 - 2021".

     

27. Zapytanie ofertowe: "Remont pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
      Pacynie mieszczących się w budynku Urzędu Gminy Pacyna w Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7".

      Załącznik 1 - Formularz Ofertowy

      Załącznik 2 - Projekt umowy

28. Zapytanie ofertowe: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu
      Gminy w Pacynie w 2019 roku.

      Załącznik nr 1 - oferta cenowa
      Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
      Załącznik nr 3 - oświadczenie  dotyczące jakości oferowanego paliwa
      Załącznik nr 4 - wzór umowy

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi "Dostawa paliwa (oleju napędowego i 
      benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w 2019 roku."
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-31 14:06:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-19 12:32:11
  • Liczba odsłon: 17187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2547049]

przewiń do góry