1. Zarządzenie Nr 0050.1.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 stycznia 2019r.

    w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

2. Zarządzenie Nr 0050.2.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 stycznia 2019r.

    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
    "Zakup nowego samochodu osobowego"

3. Zarządzenie Nr 0050.3.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 stycznia 2019r.
     zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
     - załącznik

4. Zarządzenie Nr 0050.4.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 stycznia 2019r.

    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie  opracowania
    dokumentacji kosztorysowo - projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej
    w miejscowości Skrzeszewy na odcinku 300 m"

5. Zarządzenie nr 0050.5.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 stycznia 2019r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 r.

6. Zarządzenie Nr 0050.6.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2019r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

7. Zarządzenie Nr 0050.7.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2019r.
    w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania Systemami Informatycznymi

8. Zarządzenie nr 0050.8.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2019r.
    zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018r.
    - załącznik 1

9. Zarządzenie Nr 0050.9.2019
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 marca 2019r.
    w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
    urzędowych obwieszczeń

10. Zarządzenie nr 0050.10.2019
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
     w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
     Przemocy w Rodzinie  w Gminie Pacyna

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 marca 2019r.
      w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania
      z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2018

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 marca 2019r.
      zmieniające Uchwałę nr 27/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20.03.2019r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2019 - 2015
       - objaśnienie
       - załącznik nr 1
13. Zarządzenie Nr 0050.13.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 marca 2019r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
      - załącznik
14. Zarządzenie Nr 0050.14.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2019r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi:
      "Zakup i transport kruszywa betonowo - ceglanego na utrzymanie dróg gminnych na terenie
      Gminy Pacyna", "Zakup i transport kruszywa z kamienia polnego na utrzymanie dróg gminnych
       na terenie Gminy Pacyna"

15. Zarządzenie Nr 0050.15.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 kwietnia 2019r.
      w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji do otwarcia kopert z ofertami na
      wykonanie usługi: "Zakup i transport kruszywa betonowo - ceglanego na utrzymanie
      dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna", "Zakup i transport kruszywa z kamienia polnego
      na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"

16. Zarządzenie Nr 0050.16.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 kwietnia 2019r.
      w sprawie zmiany załącznika do regulaminu wspólnego funduszu świadczeń socjalnych
      Urzędu Gminy w Pacynie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie,
      Przedszkola Samorządowego w Pacynie, Gminnej Biblioteki w Pacynie

19. Zarządzenie nr 0050.19.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 kwietnia 2019r .
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2019 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

20. Zarządzenie nr 0050.20.2019
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 kwietnia 2019r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.
       - załącznik

21. Zarządzenie nr 0050.21.2019
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2019 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
    
22. Zarządzenie nr 0050.22.2019
      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego
      w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach

      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      do prowadzenia postępowań o świadczenia z programu "Dobry Start"

25 . Zarządzenie nr 0050.25.2019
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      do prowadzenia postępowań o świadczenia z programu "Dobry Start"

      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach nabycia prawa
     do świadczenia wychowawczego

      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
      do prowadzenia postępowań o świadczenia z programu "Dobry Start", a także do wydawania
      w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia

      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach nabycia prawa do świadczenia
      wychowawczego

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi:
      "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny Skrzeszewy"

      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie powołania komisji konkursowej

32. Zarządzenie nr 0050.32.2019
      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.
      - załącznik

      w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego
      w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w związku ze zmianą osoby
      materialnie odpowiedzialnej (kasjera) w kasie Urzędu Gminy Pacyna

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na: "Zakup, dostarczenie i instalacja
      systemu do obsługi Rady Gminy Pacyna"

       w sprawie powołania komisji komisji konkursowej

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
      zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz uczniów do
      Szkoły Podstawowej  im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie
      z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2019/2020

      w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na: "Wymiana jednostek PC
      w najsłabiej wyposażonej pracowni informatycznej"

      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2019r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami w dniu 11 września 2019r.
      i 13 września 2019r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

      w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      zmieniające Uchwałę nr 19/III/2018 rady Gminy Pacyna z dnia 28.12.2018r. w sprawie
      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2019 - 2025

      w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia komunalizacji mienia
      skarbu państwa w miejscowości Wola Pacyńska dz. nr 13/2

     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami w dniu 20 września 2019r.

       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert

      w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

      w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pacynie

      w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

      w sprawie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025, Uchwały Budżetowej
      na 2020r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

      w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.
      - załącznik

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia
      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
      na zadanie: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna

      w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
      wykorzystywanych  przez Urząd Stanu Cywilnego w Pacynie

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 rady Gminy Pacyna na 2019r.

      w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pacyna

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania: "Dostawa
      paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Gminy Pacyna w 2020r."

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 rady Gminy Pacyna na 2019r.

      w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów
      będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie

     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018r.
      - załącznik

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna i gminnych
      jednostkach organizacyjnych
 
      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-31 11:20:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-13 12:18:16
  • Liczba odsłon: 691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1631532]

przewiń do góry