1. Zarządzenie Nr 0050.1.2018
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 04 stycznia 2018r.

    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
    - załącznik
2. Zarządzenie Nr 0050.2.2018
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 stycznia 2018r.

    w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej
    oraz odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Gminy w Pacynie
3. Zarządzenie Nr 0050.3.2018
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 09 lutego 2018r.

    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
    - załącznik 1
     - załącznik 2
    - załącznik 3
    - uzasadnienie
4. Zarządzenie Nr 0050.4.2018
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 lutego 2018r.

     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami  na wykonanie usługi
     "Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"
5 . Zarządzenie Nr 0050.5.2018
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2018 r.

     zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
     - załącznik 1
6. Zarządzenie Nr 0050.6.2018
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 marca 2018r.
      w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania
      z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2017
7.  Zarządzenie Nr 0050.7.2018
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2018r.

     zmieniające uchwałę budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik
8.  Zarządzenie Nr 0050.8.2018
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 kwietnia 2018r.

     w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
     zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa łazienek
     oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła
     Podstawowa w Pacynie
9.  Zarządzenie Nr 0050.9.2018
     Wójta Gminy Pacyna Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 kwietnia 2018r.

     w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Pacyna
10. Zarządzenie Nr 0050.10.2018
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r.

     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi " Pełnienie
     kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. " Przebudowa łazienek oraz instalacji
     sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie "
11. Zarządzenie Nr 0050.11.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r.

      w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
12. Zarządzenie Nr 0050.12.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r

      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
       - załącznik
13. Zarządzenie Nr 0050.13.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2018r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie
14. Zarządzenie Nr 0050.14.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 kwietnia 2018r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik
15. Zarządzenie Nr 0050.15.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 maja 2018r.

      w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
16. Zarządzenie Nr 0050.16.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 maja 2018 roku

      w sprawie wdrożenia polityki ochrony danych
17. Zarządzenie Nr 0050.17.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi:
      1. "Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pomiarami
           elektrycznymi w budynkach będących w zasobie Gminy Pacyna według załączonego wykazu"
      2. "Wykonanie jednorocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie
          Gminy Pacyna według załączonego wykazu"
18. Zarządzenie Nr 0050.18.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert na wykonanie usługi:
      "Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
       uzależnieniem i przemocą w rodzinie"
19. Zarządzenie Nr 0050.19.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 czerwca 2018r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania
      o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa
      drogi gminnej obręb Przylaski
20. Zarządzenie Nr 0050.20.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 czerwca 2018r.

      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
      do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry Start", a także
      do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
      o przyznanym świadczeniu
21. Zarządzenie Nr 0050.21.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2018r.

      - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
22. Zarządzenie Nr 0050.22.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2018r.
       - załącznik
23. Zarządzenie Nr 0050.23.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 3 lipca 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi:
      1. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec"
      2. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków"
24. Zarządzenie Nr 0050.24.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lipca 2018r.

      w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
      im. J. Kusocińskiego w Pacynie
25 . Zarządzenie Nr 0050.25.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lipca 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania: "Budowa
      rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy"
26. Zarządzenie Nr 0050.26.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 lipca 2018r.

      w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS)
      i określenia zasad jego funkcjonowania
      - załącznik
27. Zarządzenie Nr 0050.27.2018
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 lipca 2018r.

       w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań o przyznanie
       świadczenia "Dobry Start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
28. Zarządzenie Nr 0050.28.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 lipca 2018r.

      w sprawie organizacji przedterminowych wyborów sołtysa wsi Słomków
29. Zarządzenie Nr 0050.29.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2018r.

      zmieniające uchwałę w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania
      problemów alkoholowych
30. Zarządzenie Nr 0050.30.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 lipca 2018r.

      w sprawie powołania komisji konkursowej
31. Zarządzenie Nr 0050.31.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 lipca 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2018r.
       - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3
32. Zarządzenie Nr 0050.32.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 lipca 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29.12.2017r.
      - załącznik 1
33 . Zarządzenie Nr 0050.33.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 sierpnia 2018r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
      zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz uczniów do
      Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach
      w roku szkolnym 2018/2019
34. Zarządzenie Nr 0050.34.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 sierpnia 2018r.

      w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły
35. Zarządzenie Nr 0050.35.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 sierpnia 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania: "Budowa
      siłowni plenerowej i strefy relaksu"
36. Zarządzenie Nr 0050.36.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2018r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na: "Wykonanie diagnozy zagrożeń
      zagrożeń społecznych dotyczących uzależnień na terenie Gminy Pacyna"
37. Zarządzenie Nr 0050.37.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2018r.

      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2018r.
       -  załącznik 1 do zarządzenia (informacja)
       - załącznik 1 do informacji
       - załącznik 2 do informacji
       - załącznik 3 do informacji
       - załącznik 4 do informacji
       - załącznik 4a do informacji
       - załącznik 5 do informacji
       - załącznik 5a do informacji
        - załącznik 6 do informacji
        - załącznik 7 do informacji
        - załącznik 8 do informacji
       - załącznik 9 do informacji
       - załącznik 10 do informacji
       - załącznik 11 do informacji
       - załącznik 12 do informacji
       - załącznik 2 do zarządzenia
       - załącznik 3 do zarządzenia
 38. Zarządzenie Nr 0050.38.2018
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2018r.

       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie
39. Zarządzenie Nr 0050.39.2018r
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 września 2018r.

      w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
      wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
40. Zarządzenie Nr 0050.40.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 września 2018r.

       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi: wymiany pokrycia
       dachu na budynku OSP Skrzeszewy dla zadania pn: "Remont i doposażenie budynku OSP Skrzeszewy"
41 . Zarządzenie Nr 0050.41.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 września 2018r.

       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - załącznik 1
42. Zarządzenie 0050.42.2018
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 września 2018r.

       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi: "Remont dachu na
       budynku komunalnym Gminy Pacyna w miejscowości Remki 5". "Remont budynku komunalnego
       Gminy Pacyna w miejscowości Podczachy 16".
43. Zarządzenie Nr 0050.43.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 września 2018r.

      zmieniające zarządzenie nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r.
      w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
44. Zarządzenie Nr 0050.44.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 września 2018r.

      zmieniające zarządzenie nr 0050.12.2018r. Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 kwietnia 2018r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
45. Zarządzenie Nr 0050.45.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 września 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie
46. Zarządzenie Nr 0050.46.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 września 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - załącznik 1
47. Zarządzenie Nr 0050.47.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 października 2018r.

      w sprawie powołania Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej
      Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.
48. Zarządzenie Nr 0050.48.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 października 2018r.

      w sprawie powołania operatorów  informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
      powołanych na obszarze Gminy Pacyna  dla przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów,
      sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy, zarządzonych  na dzień 21 października 2018r.
 49. Zarządzenie Nr 0050.49.2018
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 października 2018r.

       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29.12.2017r.
        - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie
 50. Zarządzenie Nr 0050.50.2018
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 października 2018r.

        zmieniające Uchwałę Budżetową nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
         - załącznik 1
51 . Zarządzenie Nr 0050.51.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018r.

       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi "Odśnieżanie dróg
       gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2018/2019"
52. Zarządzenie Nr 0050.52.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 listopada 2018r.

      w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania i monitorowania realizacji
      "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 - 2021"
53. Zarządzenie Nr 0050.53.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 listopada 2018r.

       w sprawie projektów: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025,
       uchwały budżetowej na 2019r.
        - projekt uchwały budżetowej na 2019r.
        - uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
        - załącznik 1 do projektu
        - załącznik 2 do projektu
        - załącznik 3 do projektu
        - załącznik 4 do projektu
        - załącznik 5 do projektu
        - załącznik 6 do projektu
        - załącznik 7 do projektu
         - projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2019 - 2025
        - objaśnienia do WPF Gminy Pacyna
        - załącznik 1
54. Zarządzenie Nr 0050.54.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 listopada 2018r.

      zmieniające uchwałę w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania
      problemów alkoholowych
55. Zarządzenie Nr 0050.55.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 listopada 2018r.

      w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości - sprzętu ratowniczego
      na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie
56. Zarządzenie Nr 0050.56.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 listopada 2018r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik 1
57. Zarządzenie Nr 0050.57.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 grudnia 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - załącznik 1
58. Zarządzenie Nr 0050.58.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - uzasadnienie
 59. Zarządzenie Nr 0050.59.2018
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2018r.

       w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie
60.  Zarządzenie Nr 0050.60.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 grudnia 2018r.

       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
      "Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Gminy Pacyna w 2019r."
61. Zarządzenie Nr 0050.61.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
62. Zarządzenie Nr 0050.62.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów będących
      na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie
63. Zarządzenie Nr 0050.63.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2018r.

       w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna i gminnych jednostkach
       organizacyjnych
64. Zarządzenie Nr 0050.64.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2018r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - załącznik
65. Zarządzenie Nr 0050.66.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.12.2018r.
      w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
      Gminie Pacyna
66. Zarządzenie nr 0050.67.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.12.2018r.
      w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-27 14:20:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 10:00:40
  • Liczba odsłon: 2691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612156]

przewiń do góry