1. Uchwała Nr X/67/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r.
    w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola
    oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym
2. Uchwała Nr X/68/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r.
    zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
    - załącznik 1
    - załącznik 2
    - załącznik 3
    - uzasadnienie
3. Uchwała Nr X/69/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r.
    w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pacyna
    na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2015 roku
4. Uchwała Nr X/70/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r.
    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania
    przez Gminę Pacyna Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 - 2020
5. Uchwała Nr X/71/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
6. Uchwała Nr XI/72/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 22 kwietnia 2016r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2015
    - załącznik 1
    - załącznik 2
    - objaśnienie
7. Uchwała Nr XI/73/2016
   Rady Gminy Pacyna z dnia 22 kwietnia 2016r.
   zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
   - załącznik 1
   - załącznik 2
   - załącznik 3
   - uzasadnienie
8. Uchwała Nr XII/74/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2016r.
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
9. Uchwała Nr XII/75/2016
    Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2016r.
    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu
    wykonania budżetu za 2015 rok
10. Uchwała Nr XII/76/2016
     Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2016r.
     w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności
     Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015r.
11. Uchwała Nr XIII/77/2016
     Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
     zmieniająca Uchwałę Nr IX/60/2015 z dnia 30.12.2015r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
     - załącznik 1,
     - załącznik 2,
     - objaśnienia
12. Uchwała Nr XIII/78/2016
     Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
     zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
     - załącznik 1,
     - załącznik 2,
     - załącznik 3,
     - załącznik 4,
      - objaśnienia
13. Uchwała Nr XIII/79/2016
     Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Pacyna do realizacji projektu
     pn."Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostynińskiego" w ramach Regionalnego Programu
     Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ( dalej "RPO WM" ) 2014-2020
14. Uchwała Nr XIII/80/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
      w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego
15. Uchwała Nr XIII/81/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
      w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
      zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
16. Uchwała Nr XIII/82/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r.
      w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej oraz upoważnienia dla wójta 
17. Uchwała Nr XIV/83/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 09 listopada 2016r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - objaśnienie
18. Uchwała Nr XIV/84/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 09 listopada 2016r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3
        - załącznik 4
      - załącznik 5
       - uzasadnienie
19. Uchwała Nr XV/85/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
      podatku rolnego na rok 2017
20. Uchwała Nr XV/86/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na ternie Gminy Pacyna
21. Uchwała Nr XV/87/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pacyna
22. Uchwała Nr XV/88/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
      obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2017 roku
23. Uchwała Nr XV/89/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016 r.
      w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
      obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
24. Uchwała Nr XV/90/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna
25. Uchwała Nr XVI/91/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30.12.2015r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
      - uzasadnienie
26. Uchwała Nr XVI/92/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
      i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
      osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
      zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
27. Uchwała Nr XVI/93/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek
      budżetowych Gminy Pacyna
28. Uchwała Nr XVI/94/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2017- 2025
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - uzasadnienie
29. Uchwała Nr XVI/95/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      Budżet Gminy Pacyna na rok 2017
30. Uchwała Nr XVI/96/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
      alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
      - załącznik
31. Uchwała Nr XVI/97/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.12.2009 r.
32. Uchwała Nr XI/98/2016
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie przyjęcia " Strategii Rozwoju Gminy Pacyna na lata 2016 - 2020
      z perspektywą do 2025 roku "
      - załącznik
 
    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-05 10:14:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-24 10:23:45
  • Liczba odsłon: 3198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574533]

przewiń do góry