1.  Uchwała Nr 205/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

2.  Uchwała Nr 206/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
     objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023"

3.  Uchwała Nr 207/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
     dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023".

4.  Uchwała Nr 208/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

5.  Uchwała Nr 209/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

6.  Uchwała Nr 210/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
     zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku".

7.  Uchwała Nr 211/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

8.  Uchwała Nr 212/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023
     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

9.  Uchwała Nr 213/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,
     oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

10.Uchwała Nr 214/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
     załącznik

11.Uchwała Nr 215/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie funduszu sołeckiego na  rok budżetowy 2024

12. Uchwała Nr 216/XLVIII/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 21 kwietnia 2023 r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

13. Uchwała nr 217/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie udzielenia wotum zaufania

14. Uchwała Nr 218/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.

15. Uchwała Nr 219/XLIX/2023r.
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022 rok

16. Uchwała Nr 220/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023 r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2022 rok

17. Uchwała Nr 221/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

18. Uchwała Nr 222/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
      zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna

19. Uchwała Nr 223/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023 r.
      w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych z wyłączeniem schronisk
     dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

20. Uchwala Nr 224/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacyna

21. Uchwała Nr 225/L/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

22. Uchwała Nr 226/L/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

23. Uchwała Nr 227/L/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pacyna
      oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

24. Uchwała Nr 228/LI/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-27 14:37:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-11 11:36:50
  • Liczba odsłon: 456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2191291]

przewiń do góry