Uchwała nr  XIV / 103 / 05

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 31 marca  2005 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Pacynie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna na lata 2005 – 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                       Załącznik 

                                                                                              do Uchwały Nr  XIV/103/05

                                                                                              Rady Gminy w Pacynie

                                                                                              z dnia 31 marca 2005 r.

 

 

 

 

PLAN   ROZWOJU   LOKALNEGO

 

GMINY   PACYNA

 

NA   LATA   2005  -  2013

 

  

SPIS TREŚCI

 

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

1

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINY PACYNA

1

III. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE NA LATA 2005–2013

27

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

34

V.PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2005-2006

35

VI.PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2013

50

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2005 – 2006

56

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

58

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

59

 

 

 

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 

Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na obszarze wiejskim na terenie gminy Pacyna w powiecie gostynińskim w województwie mazowieckim.

Zadania określone w planie obejmują okres realizacji od 2005 roku do 2013 roku.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINY

1.Położenie, powierzchnia, ludność

 

Gmina wiejska Pacyna położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie gostynińskim. Gmina sąsiaduje:

- od wschodu z gminą Sanniki (powiat gostyniński) i Kiernozia (powiat Łowicz w woj. łódzkim);

- od południa z gminami Żychlin i Oporów (powiat kutnowski w woj. łódzkim);

- od zachodu z gminą Szczawin Kościelny (powiat gostyniński);

- od północy z gminą Gąbin (powiat płocki).

 

Gmina zajmuje powierzchnię 90,24 km 2 . Zamieszkuje ją 4091 mieszkańców. Wskaźnik zaludnienia wynosi 45,33 os/km 2 .

 

Wyszczególnienie

ha

%

Powierzchnia geodezyjna

9024,00

100

- użytki rolne

7905,00

87,6

- grunty pod lasami i zadrzewieniami

637,00

7,06

Wody

2,00104,15

0,02

Pozostałe grunty

480,00

5,32

*Podstawa: dane Urzędu Gminy Pacyna

 

Administracyjnie gmina dzieli się na 18 sołectw, z których 8 posiada przypisane do sołectwa wsie. Poniżej przedstawiono sołectwa gminy i przypisane im miejscowości.

 

Lp.

Sołectwo

Wieś przypisana do sołectwa

1

Anatolin

 

2

Janówek

Rezlerka

3

Luszyn

 

4

Łuszczanówek

 

5

Pacyna

Model

Kamionka

6

Podatkówek

 

7

Podczachy

 

8

Przylaski

Kąty

Czarnów

9

Radycza

 

10

Rakowiec

 

11

Raków

 

12

Remki

Romanów

13

Robertów

Łuszczanów II

14

Rybie

 

15

Sejkowice

 

16

Skrzeszewy

 

17

Słomków

 

18

Wola Pacyńska

Czesławów

*Podstawa: dane Urzędu Gminy Pacyna

 

Gmina Pacyna liczy 4091 mieszkańców. Poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości w kolejności malejącej.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

1

Pacyna

698

2

Luszyn

486

3

Skrzeszewy

371

4

Przylaski

313

5

Rybie

226

6

Podczachy

219

7

Janówek

207

8

Robertów

203

9

Raków

196

10

Sejkowice

193

11

Słomków

164

12

Remki

163

13

Rakowiec

147

14

Podatkówek

146

15

Radycza

108

16

Wola Pacyńska

100

17

Łuszczanówek

78

18

Anatolin

73

*Podstawa: dane Urzędu Gminy Pacyna


2.Środowisko przyrodnicze

 

 

Krajobraz i powierzchnia ziemi

 

Obszar gminy Pacyna pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, mezoregionu Równiny Kutnowskiej. Charakterystyczną cechą tych obszarów jest łagodna rzeźba terenu powstała w wyniku środkowopolskiego zlodowacenia, kiedy panował klimat peryglacjalny. Występują tu elementy związane z działalnością akumulacyjną lodowców zwłaszcza ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dominują jednostajne równiny oraz lekko faliste powierzchnie zdenudowanych wysoczyzn morenowych.Teren gminy położony jest na wysokości 88 – 115 m n.p.m. Szczególnie wyróżnia się silnie zdenudowana wysoczyzna morenowa obejmująca większą, płaską część obszaru gminy. Powierzchnia wysoczyzny jest wyniesiona od 90 do 115 m n.p.m. a spadki terenu nie przekraczają 5%. Urozmaiceniem monotonnej powierzchni wysoczyzny są dość liczne zagłębienia bezodpływowe i liczne formy dolinne. Największą z nich jest dolina rzeki Przysowy przebiegająca przez południową część obszaru gminy. Spadki na zboczach są bardzo łagodne i nie przekraczają 5%.

Ukształtowanie terenu i krajobraz stwarzają dogodne warunki dla rozwoju sieci osadniczej oraz sprzyjają gospodarce rolnej.

 

Budowa geologiczna

 

Na obszarze gminy dominują utwory czwartorzędowe zalęgające do głębokości 4,5 m. Najbardziej rozpowszechnione są gliny zwałowe. Występują one głownie na terenie wysoczyzny morenowej. Ponadto w rejonie miejscowości Sejkowice, Słomków, Łuszczanówek i Luszyn występują piaski wodnolodowcowe i lodowcowe. Te twardoplastyczne utwory stwarzają korzystne warunki dla budownictwa, ponieważ nie uplastyczniają się pod wpływem wody. Takie niezbyt korzystne grunty (iły, mułki i piaski zastoiskowe) spotykane są na niewielkich obszarach w rejonie miejscowości Skrzeszewy. Równie niekorzystne z uwagi na nawodnienie i dużą ściśliwość warunki panują w okolicy miejscowości Luszyn oraz w najniższych partiach doliny rzeki Przysowy. Występujące tam utwory deluwialno – aluwialne oraz bagienno - aluwialne w postaci piasków eolicznych oraz wydm eliminują przydatność tych terenów dla budownictwa.

Kopaliny

Warunki geologiczne gminy przesądzają o braku znaczących surowców mineralnych nadających się do eksploatacji w większej niż lokalna skali. Niewielkie złoża kruszywa naturalnego eksploatowane są we wsiach Kąty Przylaski oraz Łuszczanówek i Słomków na potrzeby okolicznych rolników. Ponadto w dolinie rzeki Przysowy wydobywany jest torf na cele ogrodnicze. Na tym obszarze szacowane zasoby tego surowca wynoszą 1932 tys m 3 . W liczbie tej zawierają się również zasoby kredy wapiennej w ilości 599 tys m 3 . Możliwym jest również wydobywanie surowców ceramicznych (glin zwałowych) na obszarze wysoczyzny morenowej, jednakże z uwagi na konieczność ochrony gleb o wysokich wartościach produkcyjnych taka eksploatacja jest niewskazana i ekonomicznie nieuzasadniona.

Gleby

Na zróżnicowanie typów i gatunków gleb na obszarze gminy Pacyna największy wpływ mają stosunki wodne. Na wysoczyźnie występują gleby bielicowe i brunatne oraz czarne ziemie, których udział jest stosunkowo wysoki. Spotykane są one przeważnie na niżej położonych terenach w sąsiedztwie dolin rzecznych. W samych dolinach i obniżeniach terenu zalegają gleby torfowe, torfowo - murszowe i murszowe.

Wskaźnik bonitacji gleb użytków rolnych wynosi w gminie Pacyna średnio 1,04. Najwyższy wskaźnik mają gleby miejscowości Radycza i Podczachy (1,18), najniższy w miejscowości Łuszczanówek (0,81).

 

Klasy bonitacji gleb w gminie Pacyna

 

klasa bonitacyjna

powierzchnia

%

I

0,00

0

II

90,01

1,4

IIIa

1054,36

16,4

IIIb

1819,41

28,3

IVa

2031,56

31,6

IVb

687,90

10,7

V

565,75

8,8

VI

167,15

2,6

VIz

12,86

0,2

Ogółem

6429

100

*Podstawa: dane Urzędu Gminy Pacyna

 

Z uwagi na przydatność gleb dla produkcji rolnej spośród gruntów wyodrębniono gleby bezwzględnie chronione, grunty chronione i grunty niechronione.

Do gleb bezwzględnie chronionych zaliczono gleby o bardzo korzystnych warunkach glebowych dla produkcji rolnej. Charakteryzują się one przydatnością dla wszystkich kierunków i rodzajów upraw a także dla sadownictwa i warzywnictwa. Gleby takie skoncentrowane są głównie w północnej części gminy (Rybie, Robertów, Katy Przylaski, Janówek i Remki) a w południowej w obrębie miejscowości Model, Czarnów i Skrzeszewy. Ponadto gleby bezwzględnie chronione występują również we wsiach Pacyna, Kamionka, Luszyn i Radycza. Grunty chronione stanowią ponad 75% obszaru gminy.

Drugą grupę stanowią grunty chronione o średnio korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Najbardziej udają się na nich żyto i ziemniaki. Dobre efekty uzyskuje się również  uprawiając na nich warzywa i przeznaczając pod sady. Gleby te występują we wsiach Sejkowice (Łuszczanówek), oraz Raków (Anielew).

Trzecią grupę gruntów ornych stanowią niechronione grunty o mało korzystnych i niekorzystnych warunkach glebowych dla produkcji rolnej. Są to głównie gleby brunatne. Opłacalność ich rolniczego użytkowania jest niska, a możliwości podniesienia żyzności niewielkie. Obecnie uprawia się na nich rośliny o niewielkich wymaganiach glebowych (żyto, ziemniaki, owies, łubin). Największe obszary takich gleb występują w rejonie wsi Łuszczanówek, Sejkowice i Słomków. Z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia do prowadzenia na tych glebach działalności rolniczej oraz biorąc pod uwagę bardzo niską lesistość gminy obszary te powinny zostać przeznaczone pod zalesianie.

Użytki zielone stanowią ok. 13 % powierzchni gminy Pacyna. Obszary te położone są w dolinie rzeki Przysowy w południowej części gminy. Ponad połowę z nich stanowią użytki średniej wartości, stwarzające korzystne warunki dla intensyfikacji produkcji paszy. Użytki o niższych walorach koncentrują się w dolinie rzeki Przysowy. O ich mniejszej przydatności przesądzają niezrekultywowane wyrobiska potorfowe. Poprawę wydajności rolniczej tych terenów można by uzyskać poprzez regulacje stosunków wodnych.

 

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Pacyna pod względem hydrograficznym przynależy do zlewni rzeki Bzury. Gmina odwadniana jest systemem cieków i rowów melioracyjnych, których bezpośrednim odbiornikiem jest rzeka Przysowa. Jest to niewielki ciek o wolno płynących wodach i niewielkiej pojemności wodnej. W czasie wiosennych roztopów wody rzeki zalewają najniższe fragmenty tarasu zalewowego.

Wody Przysowy na terenie gminy kwalifikowane są do III klasy czystości. Rzeka z uwagi na małą pojemność, wolny przepływ oraz niewielką głębokość nie jest zdolna do samooczyszczania się. Dlatego nawet niewielka ilość zanieczyszczeń stanowi zagrożenie dla rzeki. Warunkiem poprawy czystości jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie źródeł zanieczyszczeń, jak również racjonalne gospodarowanie nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Konieczna jest również synchronizacja działań z gminą Szczawin Kościelny, przez którą przepływa rzeka w jej górnym biegu.

Na obszarze gminy brak jest jezior i zbiorników zalewowych.

 

Wody podziemne

 

Głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz niewielka głębokość sprzyjająca budowie ujęć. Poziom czwartorzędowy charakteryzuje się zmienną głębokością występowania (od kilku do 150 m), różną miąższością, zmiennym stopniem izolacji od wpływu czynników powierzchniowych, jak też zróżnicowaną wydajnością eksploatacyjną uzyskiwaną z poszczególnych źródeł.

W obrębie wodonośnym systemu czwartorzędowego wyróżnić można następujące rodzaje hydrogeologiczne: współczesnych dolin rzecznych i wysoczyzn polodowcowych. W dolinach rzecznych miąższość ich wynosi ok. 10-20 m. Cechą wysoczyzn polodowcowych jest tu występowanie dwóch warstw wodonośnych: nadglinowej i podglinowej. Pierwsza charakteryzuje się płytkością wód. Są one zasilane przez wody atmosferyczne. Zwierciadło tych wód podlega wahaniom w zależności od pór roku i nie ma większego znaczenia gospodarczego. Warstwa podglinowa stanowi główny rezerwuar wodonośny. Miąższość jego wynosi 5-10 m rzadziej 10-20 m. Wody podziemne w utworach trzeciorzędu występują na głębokości od 10 do ponad 100 m, średnio 20-60 m ppt.

Funkcjonujące na terenie gminy ujęcia wody pokrywają większą cześć zapotrzebowania, jednakże część miejscowości zaopatrywana jest z ujęć zlokalizowanych na terenach gmin sąsiednich.

Charakterystyczną cechą gminy jest występowanie „wierzchówek”, - płytkich wód gruntowych oraz tendencja do gromadzenia się wód na powierzchni zwłaszcza w północnej i północno – wschodniej części gminy. Wody gruntowe, co do zasady występują na głębokości powyżej 2 m, a jedynie w obrębie dolin i zagłębień ich występowanie ma miejsce płycej niż 2m. Sytuacja ta jest niekorzystna z punktu widzenia lokalizacji zabudowy.

 

Klimat

 

Klimat gminy Pacyna posiada wszystkie główne cechy klimatu Polski tzw. klimatu przejściowego. Charakteryzuje się on znacznymi wahaniami przebiegu pór roku, w następujących po sobie latach oraz dużą zmiennością pogody we wszystkich sezonach. Na terenie gminy występuje makroklimat centralny o cechach kontynentalnych, z brakiem określonych mas powietrza, bardzo małymi opadami (poniżej 500 mm) i zbliżonymi do średnich krajowych amplitudach temperatury. Parowanie terenowe wynosi ok. 500 mm/rok, co w zestawieniu z rocznym opadem powoduje występowanie deficytu wody w glebie oraz zjawisko głębokich niżówek w lokalnie zasilanych ciekach. Średnie roczne zachmurzenie w województwie mazowieckim wynosi przeciętnie 6,6-6,8 w skali pokrycia nieba 0-10.

Temperatura powietrza ma związek z położeniem województwa w obszarze wpływów kontynentalnych klimatu i częściowo na północy wpływów Bałtyku oraz zróżnicowaniem wysokościowym podłoża. Średnia temperatura powietrza wynosi 7,2 o C.

Rozkład kierunków wiatru w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźbą terenu). Wiatry mają przeważający kierunek południowo - zachodni i wieją najczęściej w przedziale szybkości 3-5 m/s. Z uwagi na niską lęsistość należy dążyć do osłabienia prędkości wiatru na tym terenie. Służyć temu będzie zalesianie oraz wprowadzanie zadrzewień przydrożnych. Najmniej korzystne warunki klimatyczne panują w dolinie rzeki Przysowy i pozostałych cieków. Doliny te, jak i zagłębienia bezodpływowe charakteryzują się niekorzystnymi warunkami klimatu lokalnego z uwagi na występujące znaczne amplitudy temperatury, występowanie mgieł oraz niekorzystne warunki wilgotnościowe. Klimat taki sprawia, że obszary te są nieprzydatne dla budownictwa zarówno mieszkaniowego jak i przemysłowego.

 

Powietrze

Obszar gminy leży w II strefie klimatycznej Polski (podział na strefy wg W. Senety). Przeważają wiatry z sektora SW – 40% (zima) i kierunku E wiosną i latem. Na terenie gminy nie ma znaczących emitentów zanieczyszczeń. Występują zanieczyszczenia podstawowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył. Powstają głównie podczas spalania w opalanych węglem ciepłowniach lokalnych i zakładach pracy. Charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku - rosną znacząco zimą. Coraz większa jest również emisja zanieczyszczeń ze źródeł mobilnych.

Obszar gminy należy do klasy wynikowej A dla wszystkich zanieczyszczeń (SO 2 , No 2 , Pb, C 6 H 6 , CO, O 3 ). Oznacza to, że zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych poziomów nawet bez stosowania marginesów tolerancji.

 

Szata roślinna .

 

Lasy zajmują jedynie 7,6 % powierzchni gminy. Jest to wskaźnik bardzo niski, zważywszy, że przyjmuje się, że na terenach nizinnych potrzeba dolesień występuje już przy wskaźniku 15% (średnia dla województwa mazowieckiego – 22,5%). Lasy występują na stosunkowo niewielkich powierzchniach w sąsiedztwie doliny Przysowy. Do największych należy kompleks leśny położony na północny wschód od wsi Luszyn – uroczysko Dębina oraz kompleks leśny – uroczysko Góry położony na zachód od Luszyna. Występujące na obszarze gminy Pacyna lasy, z uwagi na niewielkie obszary, jakie zajmują mają niską przydatność dla celów rekreacji na szerszą skalę. Mogą one jednak stanowić bazę dla rozwoju lokalnej rekreacji dla mieszkańców gminy. Poza funkcją rekreacyjną lasy pełnią ważną rolę ochroną, glebochronną i wodochronną. Przy tak niskiej lesistości szczególną ochroną należy otoczyć zadrzewienia przydrożne i śródpolne oraz występujące na terenie gminy parki podworskie.

 

Uwarunkowania ochrony przyrody

Na obszarze gminy utworzono w 1988 r. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy. Obszary takie służą najczęściej ochronie terenów dolinowych, kompleksów polno - leśnych i leśnych zapewniając utrzymanie walorów przyrodniczych, a także krajobrazowych i w końcu wypoczynkowo - turystycznych. Poprzez zachowanie sieciowej, ciągłej struktury tworzą tzw. "korytarze ekologiczne" pozwalające na przemieszczanie się w przestrzeni zwierząt i roślin, nie dopuszczając do izolacji poszczególnych, najwartościowszych obiektów przyrodniczych - parków narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Izolacja tych najcenniejszych terenów prowadzi do ich degeneracji z braku naturalnej wymiany genów. Obszar chronionego krajobrazu (położony częściowo na terenie sąsiedniej gminy Kiernozia) zajmuje powierzchnię 5554 ha, lasy zajmują 689 ha, użytki rolne 4407 ha a wody 42 ha.


3. Turystyka

 

3.1.Turystyka pobytowa

 

Budownictwo letniskowe

 

Brak korzystnych warunków do rekreacji i brak odpowiednich terenów sprawiają, że na terenie gminy Pacyna nie ma wielu domków letniskowych. Nie bez znaczenia jest również konkurencja pobliskich i atrakcyjnych obszarów na terenach sąsiednich gmin (Łąck, Gostynin).

 

 

Hotele i motele

 

Na terenie gminy funkcjonuje jeden obiekt hotelowy „Pałac pod Złotym Bażantem”. Usytuowany w dawnym pałacu dworskim oferuje 47 miejsc noclegowych. Zapewnia dodatkowe atrakcje jak np. przejażdżki bryczką, jazdę konną i łowienie ryb.

Pola biwakowe

 

Na terenie gminy nie wyznaczono oficjalnych pól biwakowych.

 

Agroturystyka

Na terenie gminy gospodarstwa nie prowadzą działalności agroturystycznej.

 

 

3.2 Turystyka kwalifikowana

Szlaki piesze, wodne i rowerowe

 

Na terenie gminy nie ma wyznaczonych szlaków pieszych, rowerowych i wodnych.

 

Jazda konna

Uprawianie jazdy konnej możliwe jest w Luszynie w ramach atrakcji oferowanych przez tamtejszy „Pałac pod Złotym Bażantem”.

Żeglarstwo

Na terenie gminy nie ma warunków do uprawiania żeglarstwa. Brak jest jezior i zbiorników zalewowych.

3.3. Rekreacja

Wędkarstwo

Łowienie ryb możliwe jest w prywatnych stawach hodowlanych w Luszynie.

Grzybiarstwo

Zbieranie grzybów odbywa się w okolicznych lasach na terenie gminy, w sposób niezorganizowany ( indywidualny).

 

Łowiectwo

Na terenie gminy działają 3 koła łowieckie.

 1. Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku
 2. Wojskowe Koło Łowieckie CIS
 3. Wojskowe Koło Łowieckie Sokół

W gminnych lasach organizowane są polowania dla grup zorganizowanych.

Plaże/przystań

Na terenie gminy nie ma plaż ani przystani.

 

Trasy spacerowe i ścieżki edukacyjne

Nie utworzono typowych tras spacerowych.

 

Gastronomia

 

Baza gastronomiczna gminy obejmuje świadczone usługi świadczone przez luszyński zajazd. Ponadto funkcjonuje bar gastronomiczny w miejscowości Skrzeszewy.

 

Parkingi dla turystów

 

Na terenie gminy nie istnieją wyznaczone parkingi dla turystów, które usytuowane byłyby w atrakcyjnych punktach widokowych, posiadające miejsca do grillowania, bazę gastronomiczną i węzeł sanitarny.

 

3.4. Animacja Turystyki

 

W gminie Pacyna nie utworzono specjalnego stanowiska ds. rozwoju turystyki. Brak jest również punktu informacji turystycznej. Zadania związane z animacją turystyki prowadzą pracownicy gminy na co dzień zajmujący się jej promocją. W ramach promowania gminy wydano folder prezentujący walory historyczne, kulturowe oraz turystyczne gminy. Dostępna jest również strona internetowa gminy o tej tematyce.


4. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne.

 

4.1. Sieci kanalizacyjne i odprowadzanie ścieków.

 

Powstające na terenie gminy ścieki to ścieki socjalno bytowe wynikające z zamieszkania ludzi oraz ścieki wynikające z prowadzonej działalności rolniczej. Gmina nie jest skanalizowana. Funkcjonuje jedynie 1 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono 14 użytkowników. Rocznie oczyszczanych jest w ten sposób 7,5 dam 3 ścieków. Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Funkcjonują jedynie zakładowe oczyszczalnie ścieków usytuowane w PGR w Luszynie oraz oczyszczalnia zainstalowana w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. Ponadto w kilku gospodarstwach zainstalowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki bytowe gromadzone są w zamkniętych zbiornikach i powinny trafiać do punktów zlewnych oczyszczalni. Jednakże jedynie ich część oczyszczana jest w ten sposób. Pozostałe wywożone są na pola, do lasów i rowów melioracyjnych. Uporządkowanie gospodarki ściekowej stanowi jedno z najpilniejszych zadań gminy. Z uwagi na brak skoncentrowanej zabudowy należy szukać rozwiązań innych niż podłączona do kolektora głównego jedna duża oczyszczalnia ścieków. Najlepszym wyjściem byłoby instalowanie w gospodarstwach indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, bądź budowa mniejszych oczyszczalni, do której podłączano by gospodarstwa bezpośrednio sąsiadujące ze sobą.

 

4.2. Gospodarka odpadami

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów. Powstające na terenie gminy odpady stałe zbierane są do ustawionych w każdym z sołectw pojemników typu KP -7 i wywożone na składowisko zlokalizowane w miejscowości Krzyżanówek w gminie Krzyżanów. Wywozem śmieci zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne w Żychlinie. Natomiast śmieci z niektórych indywidualnych gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Pacyna wywożone są pojemnikami przez Przedsiębiorstwo „EKO-SERWIS” w Kutnie. Jednakże nie wszystkie odpady wywożone są w ten sposób. Część odpadów stałych trafia na dzikie wysypiska śmieci, które znajdują się w nieczynnych wyeksploatowanych wyrobiskach torfowych w obrębie rzeki Przysowy. Co prawda nie stanowią one zagrożenia toksycznego czy epidemiologicznego lecz obniżają estetykę i walory krajobrazowe tych terenów.

 

4.3. Zaopatrzenie i pobór wody

 

Gmina Pacyna zaopatrywana jest w wodę ze stacji wodociągowych w Pacynie, Anatolinie, Modelu i Czarnowie.

Stacja w Pacynie ma projektowaną wydajność 260m 3 /dobę. Jest w dobrym stanie technicznym. Woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych. Rocznie pobierano 26 800 m 3 . Stacja ta zaopatruje wsie Pacyna, Kamionka, Rezlerka, Janówek Słomków, Łuszczanówek oraz część Sejkowic.

Stacja w Anatolinie wykorzystuje dwie studnie głębinowe a jej projektowana wydajność wynosi 260 m 3 /dobę. Stacja ta zaopatruje w wodę wsie Anatolin, Wola Pacyńska, Radycza, Podczachy i Czesławów.

Stacja wodociągowa w Luszynie ma charakter zakładowy i służy zaopatrzeniu w wodę miejscowemu Gospodarstwu Rolnemu oraz wsi Luszyn.

Stacja w Modelu zaopatruje w wodę mieszkańców tej miejscowości, urządzenia po dawnej RSP przeszły na własność gminy.

Stacja wodociągowa przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, poza zaopatrzeniem samego ośrodka dostarcza wodę do wsi Czarnów, Kąty, Przylaski i część Sejkowic.

Pozostałe wsie zaopatrywane są z ujęć zlokalizowanych poza gminą. Wsie Rybie, Robertów, Łuszczanów II zaopatrywane są w wodę ze stacji wodociągowej w Kamieniu zlokalizowanej w gminie Gąbin. Wieś Remki zasilana jest ze stacji Lubików w gminie Sanniki. Natomiast wsie Podatkówek, Skrzeszewy, Rakowiec i Raków zasilane są wodą ze stacji wodociągowej w Żychlinie. Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwa punkty czerpalne wody w Robertowie i Skrzeszewach.

Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. na terenie gminy było 1201 gospodarstw domowych, z których 734 miało podłączony wodociąg. Długość sieci wodociągowej wynosiła 98,5 km., z czego 94,8 km stanowiło własność gminy. Z wodociągu korzystało 2930 osób.

Planowana na lata 2005 – 2006 przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami umożliwi połączenie wodociągu Pacyna z sieciami SUW Anatolin i SUW Model, co w przypadku awarii jednej z nich da możliwość stałej dostawy wody.

4.4. Melioracje i mała retencja

 

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie melioracji w gminie Pacyna jest bardzo wysoki i wynosi 92,6%. Z 6512 ha gruntów wymagających melioracji zmeliorowano dotychczas 6028 ha. Podejmowane działania w tym zakresie mają na celu usprawnienie istniejących obiektów, renowację urządzeń oraz wykorzystanie uzupełniających budowli piętrzących na ciekach.

Z uwagi na niedobór wód w ostatnich latach podejmowane są działania zmierzające do retencjonowania wody. Planowane są 4 zbiorniki małej retencji zlokalizowane w Luszynie, Modelu, Rakowcu i Rybiu.

 

4.5. Gospodarka energetyczna

 

Elektroenergetyka

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się za pomocą linii głównych 15 kV wyprowadzonych i zasilanych z Głównych Punktów Zasilania GPZ 110/15KV zlokalizowanych w Żychlinie i Gąbinie. Ponadto przez południową część gminy przebiega linia napowietrzna 220 kV relacji Konin – Mory. Linia ta znacząco wpływa na uwarunkowania przestrzenne terenu, ponieważ wymaga strefy bezpieczeństwa o szerokości 100 m, a wszystkie inwestycje w tej strefie powodują konieczność uzgodnień z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

Istniejąca sieć elektroenergetyczna wymaga modernizacji. Odnosi się to głównie do wymagających wymiany jednostek transformatorowych oraz przewodów o zbyt małych jak na dzisiejsze wymagania przekrojach. Ponadto powinna nastąpić wymiana części linii napowietrznych na nowocześniejsze kable podziemne. Występujące tendencje wykorzystywania energii elektrycznej do ogrzewania budynków zwiększą popyt i spowodują konieczność modernizacji stacji transformatorowych oraz konieczność budowy nowych linii niskiego napięcia.

 

Sieć gazowa

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 będący częścią gazociągu relacji Gostynin (Leśniewice) – Sochaczew. W Słomkowie wybudowano stację redukcyjno pomiarową I stopnia w Pacynie o przepustowości 3000 m 3 /h, dzięki której możliwa będzie gazyfikacja gminy. Zgodnie z opracowaną w 1996 r., koncepcją gazyfikacji gminy przewiduje się wykonanie w pierwszym etapie 103 przyłączy, które doprowadzą gaz do 962 mieszkań. Jednakże realizacja tych planów wymaga wykonania sieci średniego ciśnienia. Docelowo zakłada się gazyfikację 20 wsi. Obecnie mieszkańcy korzystają z gazu propan – butan dostarczanego w butlach.

 

Ciepłownictwo

W gminie brak centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło. Podstawowa sieć wsi to typowa zabudowa wiejska z przewagą domów jednorodzinnych wolnostojących, gdzie źródła ciepła maja charakter dowolny. Stosowane są rozwiązania indywidualne, jednak z przewagą wykorzystania węgla.

Również obiekty użyteczności publicznej opalane są głównie węglem. Kotłownie olejowe funkcjonują w PDPS w Czarnowie, Gorzelni w Luszynie, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach oraz w Kościele Parafialnym św. Wawrzyńca w Pacynie.

 

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Na terenie gminy nie uzyskuje się energii z odnawialnych źródeł: wiatrowej, wodnej i słonecznej.

 

Poprawa jakości powietrza

 

Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi w gminie Pacyna jest możliwe poprzez przedostanie się zanieczyszczeń z zakładów mieszczących się na terenie Płocka. Awaryjne uwolnienie całkowitej posiadanej przez zakłady ilości toksycznego środka przemysłowego może przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych spowodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy.

Dodatkowo potencjalne zagrożenie na terenie gminy stwarza transport drogą wojewódzką toksycznych środków przemysłowych.

Należy ograniczyć również lokalne źródła emisji zanieczyszczeń powstających w gospodarstwach rolnych, będących także źródłami odorów.

Głównym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego na terenach rozwoju procesów urbanistycznych jest stosowanie tradycyjnych systemów ogrzewania. W celu ochrony powietrza należy stopniowo zastępować węglowe systemy ogrzewania paliwami ekologicznie czystymi (olej opałowy, gaz). Modernizacje te powinny w pierwszej kolejności objąć obiekty użyteczności publicznej, np. szkoły, ośrodki zdrowia, jak również osiedla mieszkaniowe i zakłady rzemieślnicze. Wszystkie nowo powstające inwestycje powinny być wyposażone w ekologiczne źródła energii z preferencją zbiorczych systemów ciepłowniczych.

 

 

4.6. System Komunikacji

 

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Pacyna składają się droga wojewódzka, drogi powiatowe i drogi gminne. Drogi te zaliczono w poszczególnych kategoriach do określonych klas „GP” i „G” (drogi główne i ruchu przyspieszonego – wojewódzkie) oraz „Z” i „L” (drogi zbiorcze i lokalne dla dróg powiatowych i gminnych). Drogom w poszczególnych klasach stawia się szereg wymagań technicznych dotyczących m.in. minimalnej szerokości, powiązań z drogami zbiorczymi, lokalnymi, odstępów miedzy skrzyżowaniami, dopuszczalnych wartości nacisków osi pojazdów drogowych. Nie wszystkie drogi gminy Pacyna odpowiadają tym wymaganiom. Mimo że drogi w gminie Pacyna stanowią stosunkowo dobrze rozwinięty układ, to ich stan techniczny (głownie dróg gminnych) nie jest zadowalający.

 

Drogi wojewódzkie

Oś komunikacyjną gminy stanowi droga wojewódzka nr 583 relacji Sanniki – Żychlin. Ma ona największe znaczenie dla całego układu komunikacyjnego. Poprzez tą drogę pozostałe drogi włączone są do systemu komunikacyjnego kraju. Długość odcinka drogi wojewódzkiej na obszarze gminy wynosi 13,5 km.

 

Drogi powiatowe

Drogami Powiatowymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyninie. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 57,187 km. Większość dróg to drogi o nawierzchni bitumicznej.- 53,831 m co stanowi 94,13% ogółu dróg powiatowych.

 

Wykaz dróg powiatowych w gminie Pacyna

 

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka (km)

Rodzaj nawierzchni

1

31382

Gąbin – Janówek

3,425

bitumiczna

2

31388

Suserz – Nowy Kamień

2,595

bitumiczna

3

31389

Szczawin Borowy – Sejkowice - Pacyna

4,329

bitumiczna

4

31390

Pacyna - Rybie

5,376

bitumiczna

5

31391

Wola Pacyńska - Radycza

1,783

bitumiczna

6

31392

Janki – Sejkowice

1,776

bitumiczna (1,419), gruntowa (0,357)

7

31393

Skrzeszewy - Sejkowice

4,011

bitumiczna

8

31394

Suserz - Kąty

1,611

bitumiczna

9

31395

Helenów – Czarnów

1,422

bitumiczna

10

31396

Skrzeszewy – Kamieniec

4,618

bitumiczna

11

31397

Skrzeszewy – Podatkówek

2,639

bitumiczna (1,416), brukowa (0,909), gruntowa 0,314

12

31419

Skrzeszewy - Kaczkowizna

0,750

bitumiczna

13

31400

Pacyna – Osmolin

6,018

bitumiczna

14

31401

Pacyna – Luszyn

5,032

bitumiczna

15

31402

Luszyn – Długie

0,773

bitumiczna

16

31403

Lwówek – Luszyn

6,873

bitumiczna

17

31404

Luszyn - Kaczkowizna

2,380

bitumiczna

 

Drogi gminne

 

Drogi gminne zarządzane są przez samorząd gminy. Do zadań zarządcy należą wszystkie obowiązki związane z eksploatacją dróg. W szczególności dotyczy to budowy dróg i mostów, ich modernizacji, ochrony i utrzymania.

Łączna długość dróg gminnych na terenie gminy Pacyna wynosi 58,385 km. Jedynie 13,154 km stanowią drogi gminne o nawierzchni twardej. Jest to zaledwie 22,53 % ogółu dróg gminnych.

 

Wykaz dróg gminnych w gminie Pacyna

 

Nr drogi

Dł. odcinka

Rodzaj nawierzchni

bitumiczna

bruk

tłuczeń

żużel

gruntowa

2901

1,120

 

 

 

1,000

0,120

2902

1,814

1,640

 

 

 

0,174

2903

1,144

 

0,079

 

 

1,065

2904

0,842

0,204

0,447

 

0,191

 

2905

1,086

0,296

 

 

0,790

 

2906

1,346

 

0,431

 

0,915

 

2907

2,243

 

0,088

 

0,897

1,258

2908

0,758

 

 

 

0,206

0,552

2909

1,702

 

 

 

1,372

0,330

2910

1,710

1,342

 

 

0,368

 

2911

1,453

 

 

 

 

1,453

2912

1,462

0,500

 

 

0,642

0,320

2913

1,934

 

0,769

 

0,978

0,187

2914

1,718

 

0,100

 

 

1,618

2915

0,805

0,50

 

 

0,375

0,380

2916

8,350

0,500

2,720

 

0,040

5,090

2917

1,987

 

 

 

 

1,987

2918

1,540

1,540

 

 

 

 

2919

0,665

 

0,509

 

 

0,156

2920

2,117

0,600

 

 

1,517

 

2921

3,339

0,786

2,481

 

 

0,072

2922

1,200

1,200

 

 

 

 

2923

1,950

 

 

 

 

1,950

2924

0,875

 

 

 

0,875

 

2925

1,245

0,536

 

 

0,060

0,649

2926

2,206

2,206

 

 

 

 

2927

1,137

 

 

0,119

0,772

0,246

2928

1,340

0,500

0,554

 

 

0,286

2929

0,472

 

 

 

0,472

 

2930

1,612

0,600

 

 

1,012

 

2931

0,574

 

 

 

0,574

 

2932

1,472

 

 

 

1,060

0,412

2933

0,598

 

 

 

 

0,598

2934

1,160

 

 

0,050

0,691

0,419

2935

1,695

0,154

0,252

 

0,730

0,559

2936

1,714

0,500

1,214

 

 

 

Razem

58,385

13,154

9,644

0,169

15,537

19,881

 

Mosty i przepusty

 

Na terenie gminy istnieją 3 mosty na rzece Przysowa. Zlokalizowane są w miejscowościach Model, Czarnów i Luszyn.

 

Przewozy pasażerów

 

Na terenie gminy publiczny transport osobowy zapewnia PKS. Gmina posiada bezpośrednie połączenia autobusowe ze wszystkimi gminami powiatu gostynińskiego. Możliwy jest również bezpośredni dojazd m.in. do Warszawy, Płocka i Żychlina.

Przez teren gminy nie przebiegają linie kolejowe.

 

4.7.Infrastruktura komunikacji elektronicznej

 

Na całym obszarze gminy dostępna jest telefonia przewodowa. Poniżej przedstawiono liczbę abonentów w latach 1995-1999.

 

 

 

 

Rok

1996

1997

1998

1999

liczba abonentów

530

458

347

320

* podstawa: Dane GUS.

 

Zainstalowana centrala umożliwia dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych typu SDI.

Gmina Pacyna pozostaje w całości w zasięgu następujących stacji bazowych telefonii komórkowej:

 

 • PTK Centertel
 • ERA GSM
 • PLUS GSM

 

4.8. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

 

Na terenie gminy Pacyna istnieje kilka interesujących obiektów i zabytków kultury materialnej. Składają się na nie obiekty sakralne i zespoły pałacowe z parkami podworskimi. Do rejestru zabytków wpisano następujące obiekty:

 

Lokalizacja

Opis

Nr rejestru zabytków

Czarnów

Zespół dworski wraz z zespołem parkowym. Dwór murowany z 1822 r. Park z I połowy XIX w.

538/1145W

Luszyn

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława murowany w 1595 r., wielokrotnie restaurowany.

28/75

Luszyn

Zespół pałacowy. Pałac murowany z końca XVIII w., rozbudowany w I połowie XIX wieku, remontowany w 1909 r. i latach 70 XX w. Kordegarda murowana z II połowy XIX w. Brama wjazdowa murowana z połowy XIX w. Park z początku XIX w. przekomponowany ok. 1909r.

93/442/62W

Model

Zespół dworski. Dwór murowany z 1825r, gruntownie remontowany w 1975r, po pożarze z 1999r. Zabytkowy park dworski z I połowy XIX w. o powierzchni 4,5 ha.

94/433/62W

Skrzeszewy

Zespół pałacowy. Pałac murowany z XIX w. Brama w ogrodzeniu murowana z II połowy XIX w. Park dworski zabytkowy z połowy XIX w. o powierzchni 2,6 ha.

96/445/62

 

Ponadto na terenie gminy można wyróżnić:

·       - zespół dworski w Kątach z dworem z końca XIX w, spichlerzem murowanym i parkiem o powierzchni 3,6 ha;

·       Kościół parafialny w Pacynie pod wezwaniem św. Wawrzyńca, murowany z przełomu XIX i XX wieku

·       Rzymsko – katolicki cmentarz parafialny w Pacynie z I połowy XIX w.

·       Park w Słomkowie o pow. 0,77 ha;

·       Rzymsko – katolicki cmentarz parafialny w Luszynie z I połowy XIX wieku;

·       Poniemiecki cmentarz w Luszynie założony w 1918r.

 

4.9. Układ osadniczy

Sieć osadniczą wyznacza przestrzeń przeznaczona do urbanizacji. Z uwagi na fakt, że obecnie wiodącym sektorem gospodarki w gminie jest rolnictwo warunkuje ono, biorąc pod uwagę obszar gruntów ornych, rozwój przestrzenny gminy. Z charakterem obsługi przestrzeni rolniczej związana jest typowa zabudowa wiejska, chociaż coraz większy wpływ na kształt zabudowy mają trasy komunikacyjne.

Usługi administracyjne, kulturalne, handlowe i rzemiosło koncentrują się w Pacynie, i w mniejszym stopniu w Luszynie i Skrzeszewach. Pozostałe wsie to wsie produkcyjne. Większość zabudowy skupiona jest w formie osiedli bądź ciągle rozwijających się zabudów wzdłuż niektórych dróg. Jest to jednak zabudowa rozproszona, co znacząco warunkuje możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, gazowa) i podnosi koszty uzbrojenia terenu.

Dominuje budownictwo jednorodzinne, murowane, najczęściej dwu i trzy kondygnacyjne. Zabudowa wielorodzinna występuje w Luszynie gdzie zlokalizowanych jest 5 bloków mieszkalnych czterokondygnacyjnych oraz 2 bloki dwukondygnacyjne.

5.Gospodarka

 

Gmina Pacyna przynależy do regionu o podstawowej funkcji rolniczej i w związku z tym w strukturze gospodarki dominuje gospodarka rolna reprezentowana przez rodzinne gospodarstwa indywidualne. Również działające na terenie gminy nieliczne zakłady pracy i przedsiębiorstwa ukierunkowane są najczęściej na obsługę lokalnego rynku.

 

Rolnictwo

 

Struktura gospodarstw

 

Na terenie gminy znajduje się 711 gospodarstw rolnych. (Powszechny spis Rolny 2002) Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła w 2002 r. 11,1 ha. Dominującą formą własności ziemi w gminie jest gospodarstwo indywidualne (709 gospodarstw). Funkcjonuje jedno duże gospodarstwo rolne w Luszynie i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Podczachach.

 

Struktura agrarna w gminie Pacyna

 

 

Grupy obszarowe użytków rolnych

Liczba gospodarstw

Ogółem

711

do 1 ha

115

od 1 do 2 ha

36

od 2 do 5 ha

113

od 5 do 7 ha

85

od 7 do 10 ha

115

od 10 do 15 ha

116

od 15 do 20 ha

63

od 20 do 50 ha

64

od 50 do 100 ha

4

* podstawa; Dane GUS

 

Produkcja roślinna i zwierzęca.

 

W strukturze zasiewów dominują zboża. Ich areał (podstawowe cztery zboża plus mieszanki i pszenżyto) zajmuje ok. 67 % ogólnej powierzchni zasiewów. Na dalszych miejscach lokują się rośliny okopowe i pastewne. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych – niski wskaźnik opadów atmosferycznych oraz opłacalności produkcji.

 

Powierzchnia zasiewów

 

Wyszczególnienie

Ogółem

w ha

Ilość Gospodarstw

ogółem

6099,35

667

pszenica

- jara

- ozima

 

410,04

792,49

 

284

358

żyto

520,54

289

jęczmień

- jary

- ozimy

 

679,67

36,28

 

361

22

owies

178,07

134

pszenżyto

- jare

- ozime

 

63,68

246,96

 

40

202

mieszanki zbóż

- jare

- ozime

 

1080,01

27,94

 

424

14

rzepak ozimy

120,93

8

ziemniaki

232,35

523

buraki cukrowe

375,23

231

* podstawa; Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002r.

 

 

Hodowla obejmuje głównie trzodę chlewną i bydło. Jest to konsekwencją struktury zasiewów (zboża) oraz stosunkowo niewielkiego udziału użytków zielonych w ogólnej ilości użytków rolnych. Wysoki odsetek gospodarstw utrzymujących te typy produkcji wskazuje na brak specjalizacji w hodowli. Bez zwierząt gospodarskich funkcjonowało 224 gospodarstw, z czego najwięcej tych do 1 ha.

 

Zwierzęta hodowlane

Ilość sztuk

Ilość gospodarstw

Bydło

- w tym krowy

4197

2051

442

420

Trzoda chlewna

- w tym lochy

12065

1159

401

Bd.

konie

67

30

kozy

45

Bd.

Kury

- w tym nioski

12746

6482

Bd.

* podstawa; Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002r.

 

 

Działalność gospodarcza

 

Typowo rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych. Największe z nich to:

-          Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MULTIROL” M. Wodzyński w Pacynie,

-          Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pacynie

-          Piekarnia w Pacynie;

-          Gorzelnia w Gospodarstwie Rolnym w Luszynie.

 

Poniżej przedstawiono ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON.

 

Obręb

Lata

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Gmina Pacyna

82

106

116

127

138

165

170

180

* podstawa; Dane GUS

 

 

Handel

 

Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć sklepów. Pozwalają one na zaopatrzenie mieszkańców w niezbędne artykuły. W dużej mierze oparte są na samozatrudnieniu prowadzących je osób i ich rodzin. Jednakże, podobnie jak w skali całego kraju z trudem znoszą one konkurencję dużych sieci handlowych.

Poniżej przedstawiono ilość sklepów w gminie Pacyna w latach 1996-2003.

 

Gmina Pacyna

Lata

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ilość sklepów

27

30

31

29

27

25

26

25

Ilość pracowników w sklepach

37

39

40

43

40

40

41

42

* podstawa; Dane GUS

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja paliw zatrudniająca jednego pracownika.

6. Sfera społeczna

 

6.1.Sytuacja demograficzna

 

 

Wielkość populacji

 

Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno -gospodarczy na obszarze gminy należy:

 • utrzymanie się średniego wskaźnika gęstości zaludnienia
 • zmieniająca się struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, spadającym procentowym udziałem ludności w wieku produkcyjnym i występowanie wzrostowego trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,
 • utrzymanie się równowagi płci,
 • utrzymanie się dodatniego poziomu przyrostu naturalnego
 • zapobieżenie ujemnemu saldu migracji.

 

 

 

 

Wielkość populacji i zmiany w czasie

 

Rok

Liczba ludności

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Saldo migracji

1996

4374

58

67

-9

11

1997

4344

35

58

-23

12

1998

4545

43

68

-25

17

1999

4310

46

79

-33

7

2000

4275

33

86

-53

10

2001

4265

34

85

-51

-1

2002

4134

39

75

-36

-28

2003

4044

30

61

-31

-49

* podstawa; Dane GUS

 

Liczba ludności w gminie systematycznie maleje. Wynika to z ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Od kilku lat obserwowana jest zmiana trendów migracyjnych – obecnie więcej osób emigruje z gminy Pacyna niż się w niej osiedla.

 

Struktura wiekowa

 

Poniższa tabela przedstawia populację gminy w rozbiciu na grupy wiekowe uwzględniając płeć (2002r.)

 

Grupa wiekowa

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

0-4 lata

186

97

89

5-9 lat

244

125

119

10-14 lat

325

171

154

15-19 lat

340

191

149

20-24 lata

272

136

136

25-29 lat

238

132

106

30-34 lata

247

124

123

35-39 lat

257

129

128

40-44 lata

309

172

137

45-49 lat

288

156

132

50-54 lata

269

138

131

55-59 lat

223

114

109

60-64 lata

198

97

101

65-69 lat

216

89

127

70-74 lata

204

89

115

75-79 lat

161

55

106

80-84 lata

94

27

67

Powyżej 85

58

13

45

Razem

4129

2055

2074

* podstawa: Dane GUS (wg faktycznego miejsca zamieszkania)

 

 

 

6. 2 .Poziom bezrobocia

 

Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Cechą charakterystyczną tej gałęzi gospodarki jest kumulowanie przez nią nadwyżek siły roboczej i niewystępowanie zjawiska generowania nowych miejsc pracy. W połączeniu z rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw skutkuje to przeludnieniem agrarnym i narastaniem ukrytego bezrobocia. Sytuacja na rynku pracy uległa znaczącemu pogorszeniu w wyniku rozwiązania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Modelu oraz PGR w Luszynie.

Największym działem zatrudnienia jest rolnictwo. Gminę cechuje niewielka ilość podmiotów gospodarczych, a w szczególności takich, które zatrudniałyby powyżej 10 pracowników. Niewielki odsetek takich zatrudnionych pracuje w sektorze usług, a i to głównie nierynkowych (handel). Znaczącym pracodawcą w skali gminy jest samorządowa oświata i administracja.

 

 

Dynamika bezrobocia w gminie Pacyna

 

Data

Liczba bezrobotnych

ogółem

mężczyźni

kobiety

31.12.1999r.

362

189

173

31.12.2000r.

379

198

181

31.12.2001r.

424

229

195

31.12.2002r.

442

243

199

31.12.2003r.

427

225

202

30.11.2004r.

428

213

215

*Podstawa: dane PUP w Gostyninie

 

 

Tabela dotycząca prawa do zasiłku bezrobotnych w gminie Pacyna

 

Data

Bezrobotni bez prawa do zasiłku

ogółem

Bez prawa do zasiłku

W tym kobiet

% ogółu bezrobotnych bez prawa do zasiłku

31.12.1999r.

362

189

160

82

31.12.2000r.

379

198

166

87,3

31.12.2001r.

424

229

171

84,4

31.12.2002r.

442

243

187

88,9

31.12.2003r.

427

225

189

91,1

30.11.2004r.

428

213

204

92,3

* Podstawa: dane PUP w Gostyninie

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych prawie połowę stanowią kobiety, wysoki jest również odsetek ludzi młodych. Dodatkową niekorzystną cechą jest wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych, wysoki udział osób o niskim poziomie wykształcenia i osób bez kwalifikacji. Prognozy podaży miejsc pracy również nie są optymistyczne. Poprawa sytuacji byłaby możliwa w wypadku dynamicznego rozwoju przetwórstwa produktów rolnych oraz wzrostu gospodarczego i nowych inwestycji w pobliskim Żychlinie, Gąbinie i Gostyninie.

Sytuację bezrobotnych komplikuje fakt, że większość z nich nie jest uprawniona do otrzymywania zasiłku. Równie niekorzystna jest pozycja absolwentów, którzy nie podjęli dotąd żadnej pracy. Wymagania pracodawców dotyczą najczęściej osób z doświadczeniem zawodowym a brak możliwości podjęcia pierwszej pracy znacząco ogranicza możliwości zatrudnienia absolwentów. Ponadto wiele kierunków kształcenia nie odpowiada obecnie potrzebom rynku pracy.

Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie.

 

 

6.3. Ochrona zdrowia

 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Pacynie. Ponadto mieszkańcy korzystają z placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych w pobliskim Żychlinie.

6.4. Edukacja i sport

 

Na terenie gminy Pacyna działają niżej wymienione placówki oświatowe:

·       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, składający się z:

­        Szkoły Podstawowej

­        Gimnazjum

·       Szkoła Podstawowa w Skrzeszewach

·       Przedszkole Samorządowe w Pacynie z oddziałem przedszkolnym w Luszynie

·       Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach

 

Obiekty pozostają w zadowalającym stanie technicznym. Przy obu szkołach funkcjonują sale gimnastyczne, przy czym obiekt w Skrzeszewach nie jest pełnowymiarowy. Zarówno szkoła w Pacynie jak i w Skrzeszewach posiadają sale komputerowe z dostępem do Internetu.

 

Gminna oświata zatrudnia 40 pedagogów.

 

Szkolnictwo publiczne w gminie Pacyna

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1

Liczba szkół podstawowych

 

2

2

Liczba oddziałów szkół podstawowych

16

3

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

255

4

Liczba gimnazjów

1

5

Liczba uczniów gimnazjum

197

6

Liczba oddziałów gimnazjum

9

7

Razem uczniów

452

8

Przedszkola

2

9

Liczba wychowanków w przedszkolach

58

10

Liczba oddziałów „0”

4

11

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”

35

 

 

Średnia liczba dzieci i oddziałów w szkołach gminy w latach 2002 – 2004

 

Rok szkolny

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Ś rednia liczba dzieci w oddziale

2002/2003

517

25

20,6

2003/2004

488

25

19,5

 

Edukacja ponad gimnazjalna młodzieży z gminy Pacyna odbywa się w pobliskim Żychlinie, Gostyninie i w Płocku. Z ośrodków akademickich najczęściej wybierana jest Warszawa, Łódź oraz Płock.

Wykształcenie osób pracujących w rolnictwie pozostaje na niskim poziomie. Pewną poprawę sytuacji obserwuje się wśród ludzi młodych.

Biblioteki

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka publiczna w Pacynie z filią w Skrzeszewach. Posiada ona w swych zbiorach ponad 18000 woluminów. W 2003 r. zarejestrowanych było 457 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 9523 książek.

 

Sport

 

Na terenie gminy prowadzą swoją działalność trzy uczniowskie kluby sportowe. Są to:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pacynie, zrzeszający młodzież tej szkoły, który prowadzi sekcję lekkoatletyczną, oraz unihokeja, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego.
 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” prowadzący sekcję kolarstwa szosowego w kategoriach młodzików i juniorów. Klub ten odnosi znaczące sukcesy w szkoleniu młodych zawodników, a jeden z jego wychowanków jest najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Członkowie klubu reprezentują Polskę w tych kategoriach wiekowych.
 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUSZYNIANKA” Luszyn, prowadzący sekcję piłki nożnej. Klub ten uczestniczy w rozgrywkach klasy okręgowej Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, okręg Płock. Prowadzona jest działalność sekcji seniorów oraz juniorów.

 

Dorocznie organizowaną imprezą sportową są Biegi Przełajowe im. Janusza Kusocińskiego. Jest to impreza o randze międzywojewódzkiej i gromadzi każdorazowo ok. 1000 uczestników.

Boisko sportowe znajduje się w Luszynie.

 

 

 

 

Kultura

Na terenie gminy nie funkcjonuje dom kultury. Działają świetlice wiejskie w Rakowcu, Robertowie, Rybiu, Woli Pacyńskiej Podczachach i Luszynie. Poza tym działają remizy strażackie w Pacynie, Skrzeszewach, Luszynie, Rybiu, Modelu i Janówku.

Na terenie gminy pielęgnowane są tradycje i folklor ludowy. W gminie działa Zespół Śpiewaczy i Kapela Ludowa „Sejkowice” założony w 1973 r. Dzięki swym występom i wysokiemu poziomowi artystycznemu znany jest na całym Mazowszu. Okazją do podsumowania jego dorobku był niedawno obchodzony jubileusz 30-lecia pracy twórczej.

 

 

6.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia, opieka społeczna

 

Opieka społeczna w gminie realizowana jest poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym adresatem pomocy społecznej są rodziny dotknięte bezrobociem oraz gospodarstwa o niewielkiej powierzchni i niskiej klasie gruntów. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy miejscowości: Luszyn i Model gdzie nastąpił znaczący wzrost bezrobocia związany z upadkiem funkcjonujących tam placówek uspołecznionego rolnictwa (PGR i RSP).

 

Wsparcie socjalne

 

Gmina poprzez system zasiłków i dotacji celowych udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy. Do kategorii osób wspieranych materialnie przez gminę należy zaliczyć przede wszystkim ludzi nieporadnych życiowo, rodziny wielodzietne, osoby z rodzin patologicznych, ludzi starych, przewlekle chorych i bezrobotnych. Konieczność zapewnienia w wydatkach gminnego budżetu kwot na cele pomocy o charakterze socjalnym ogranicza środki, które w innej sytuacji można by skierować na rozwój gminy.

 

Rodzaje udzielonego wsparcia w gminie Pacyna w zależności od powodów trudnej sytuacji życiowej

 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób

Liczba osób w tych rodzinach

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

Ubóstwo

183

209

155

147

577

645

524

529

Sieroctwo

0

 0

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

2

2

2

0

2

2

2

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

16

15

15

10

80

87

91

45

Bezrobocie

107

111

106

87

430

437

408

327

Niepełnosprawność

85

89

89

53

144

153

220

156

Długotrwała choroba

50

40

35

26

157

155

131

89

Bezradność w sprawach opiekuńczo -

wychowawczych i prowadzeniu go-

spodarstwa domowego:

51

51

47

35

334

260

266

189

w tym:

- rodziny niepełne

23

28

22

18

69

84

72

60

- rodziny wielodzietne

28

15

15

17

265

192

194

129

Alkoholizm

15

20

13

20

56

87

46

35

Narkomania

0

0

0

0

0

0

0

0

Trudności w przystosowaniu się do

życia po opuszczeniu zakładu karnego

0

1

2

0

0

4

5

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Dane dotyczące pomocy społecznej realizowanej w gminie Pacyna

 

Zadania

Plan(zł)

Wykonanie(zł)

%

Zadania zlecone gminie

376 239,00

376 239,00

100

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

17.062

17.061

100

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20.758

20.532

99

Zadania własne gminy:

w tym

- dożywianie – środki własne gminy

- zasiłki celowe i w naturze

- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole

69.000

 

10.000

40.000

19.000

69.000

 

10.000

40.000

19.000

100

 

100

100

100

 

 

Rodzaje świadczonej pomocy społecznej w gminie Pacyna

 

Rodzaj pomocy

Nakłady(PLN)

Ilość osób/ilość świadczeń

[2003 r.]

Zasiłki stałe

53.922

11

Zasiłki stałe wyrównawcze

115.844

31

Zasiłki rodzinne

1.742

4

Zasiłki pielęgnacyjne

15.319

13

Zasiłki z tyt. macierzyństwa

18.311

15

Renty socjalne

171.194

47

Zasiłki okresowe

4.871

29

Składki na ubezp. emerytalne i rentowe

 

32.635

 

69

Zasiłki okres. gwarantowane

0

0

Ogółem dotacja

413.838

*Podstawa: dane Urzędu Gminy w Pacynie

 

Wsparcie o charakterze strukturalnym (gospodarczym)

 

Wsparcia finansowego o charakterze strukturalnym (gospodarczym) wymagają następujące grupy społeczne:

 • osoby pozostające bez pracy a pragnące podjąć działalność gospodarczą
 • podmioty gospodarcze funkcjonujące w sferze usług a wymagające podniesienia ich konkurencyjności poprzez wzrost jakości świadczonych usług i inwestycje w środki trwałe
 • rolnicy wyrażający chęć przekwalifikowania się i odejścia od tradycyjnej produkcji rolnej.

 

Obecnie w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie codziennie pełni dyżur pracownik Oddziału Doradztwa Rolniczego, który udziela zainteresowanym informacji o możliwościach korzystania z programów związanych bezpośrednio z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Poza tym pomaga wypełniać niezbędną dokumentację w celu otrzymania dofinansowania ze środków funduszy europejskich.


7.Identyfikacja problemów

 

Gmina boryka się z problemami typowymi dla obszarów pozametropolitalnych. W krótkim okresie czasu nie należy oczekiwać napływu dużych inwestorów zewnętrznych ani zaangażowania środków publicznych w dużej skali. Powoduje to konieczność racjonalnego rozdziału kwot dysponowanych przez gminę oraz dokładne rozpoznanie potrzeb i najbardziej palących problemów do rozwiązania. Obszary niedostatków można ująć w następujących punktach:

 

a/ Infrastruktura techniczna

 

-        Niezadowalający stan szlaków komunikacyjnych;

-        Brak sieci kanalizacyjnej;

-        Brak sieci gazowej;

-        Słabo rozwinięty system gospodarki odpadami.

 

b/ Sfera turystyki

 

-        Brak infrastruktury turystycznej;

-        Brak profesjonalnej promocji turystycznej gminy;

-        Słaba informacja turystyczna;

-        Brak „tradycji” turystycznej na wsi;

-        Niewystarczające wykorzystanie znajdujących się na terenie gminy dóbr dziedzictwa kulturowego;

-        Niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

 

c/ Sfera gospodarcza

 

-        Rozdrobnienie gospodarstw uniemożliwiające stosowania efektywnych technologii produkcji;

-        Brak terenów wydzielonych i przygotowanych pod inwestycje;

-        Brak inwestorów zewnętrznych;

-        Brak znaczących bogactw naturalnych;

-        Brak integracji w środowisku wiejskim – producenci rolni nie utworzyli grup producenckich;

-        Mała różnorodność gospodarcza;

-        Mała ilość podmiotów gospodarczych poza rolnictwem;

-        Nadmiar siły roboczej zaangażowanej w produkcji rolnej;

-        Niskie dochody ludności rolniczej skutkujące ograniczeniem lokalnego popytu;

-        Niewielkie możliwości zmian źródeł zarobkowania na terenie gminy;

 

d/ Sfera społeczna

 

-        Niski poziom wykształcenia;

-        Brak instytucji kulturalnych w gminie;

-        Niewielka ilość pozarolniczych miejsc pracy;

-        Niska mobilność ludności rolniczej na rynku pracy;

-        Niski poziom przygotowania lokalnej społeczności do sprostania wyzwaniom współczesnej gospodarki;


III. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE NA LATA 2005 - 2013

 

 

BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ POBORU i ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Oczekiwane rezultaty

2005-2006

2007-2013

1

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna, Kamionka i Model o długości ok. 5 km. – I etap.

x

Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby dostosowania funkcjonującej sieci wodociągowej do obowiązujących norm. Wykorzystywane w okresie realizacji rury zawierają azbest i dlatego ich użytkowanie zagraża zdrowiu mieszkańców. Wymiana sieci na nowoczesną wykonaną w technologii rur PCV i PE wyeliminuje to zagrożenie oraz zmniejszy ryzyko awarii sieci wodociągowej.

2.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna i Rezlerka o długości ok. 4 km– II etap.

x

Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby dostosowania funkcjonującej sieci wodociągowej do obowiązujących norm. Wykorzystywane w okresie realizacji rury zawierają azbest i dlatego ich użytkowanie zagraża zdrowiu mieszkańców. Wymiana sieci na nowoczesną wykonaną w technologii rur PCV i PE wyeliminuje to zagrożenie oraz zmniejszy ryzyko awarii sieci wodociągowej.

 


 

BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Oczekiwane rezultaty

2005-2006

2007-2013

1

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.

x

Wybudowanie oczyszczalni ścieków. Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników. Obniżenie kosztów oczyszczania powstających ścieków. Promocja przydomowych oczyszczalni ścieków.

 


 

BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY GAZOCIĄGOWEJ

 

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Oczekiwane rezultaty

2005-2006

2007-2013

1

Budowa sieci gazociągowej w miejscowości Pacyna.

 

x

Przyłączenie do sieci gazowej nowych użytkowników. Poprawa jakości powietrza. Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń zasilanym gazem ze zbiorników stałych i przenośnych. Wyeliminowanie zagrożeń związanych z magazynowaniem gazu w zbiornikach. Wzrost atrakcyjności terenów objętych inwestycją.

 


 

PRZEBUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Oczekiwane rezultaty

2005-2006

2007-2013

1

Przebudowa drogi gminnej Skrzeszewy – Podatkówek na odcinku 525 m – I etap

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. przebudowy drogi, której remont umożliwi stworzenie układu domkniętego sieci dróg o nawierzchni utwardzonej. Przebudowa drogi o odcinku 1025 mb spowoduje połączenie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 583 i powiatowej nr 31397. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

2

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rybie na odcinku 795 m.

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 m przebudowy drogi, której modernizacja umożliwi stworzenie domkniętego układu sieci dróg o nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi na odcinku 795 mb spowoduje połączeniu dwóch dróg: powiatowej nr 31388 z państwową nr 31382. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 800 m.

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004r. na odcinku 600 mb. przebudowy drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

4

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rakowiec na odcinku 1174 m.

x

Przebudowa nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

5

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remki na odcinku 300 m.

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 mb przebudowy drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylaski na odcinku 500 m.

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 mb przebudowy drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

7

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 354 m.

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 mb przebudowy drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

8

Przebudowa drogi gminnej Skrzeszewy – Podatkówek na odcinku 500 m – II etap

x

Kontynuacja rozpoczętej w 2004 r. i kontynuowanej w 2005 r.  przebudowy drogi, której remont umożliwi stworzenie układu domkniętego sieci dróg o nawierzchni utwardzonej. Przebudowa drogi o odcinku 1025 mb spowoduje połączenie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 583 i powiatowej nr 31397. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

9

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 1000 m

x

x

Przebudowa nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

10

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów na odcinku 1000 mb.

x

x

Przebudowa nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

11

Przebudowa dróg gminnych na odcinku o łącznej długości 5 km.

x

Przebudowa nawierzchni dróg. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z  z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.

 


 

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

 

 

Lp.

Działanie

Termin realizacji

Oczekiwane rezultaty

2005-2006

2007-2013

1

Przebudowa boiska sportowego i budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie

x

Poprawa dostępności uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz mieszkańców do bazy sportowej. Poprawa ich stanu wydolności i sprawności fizycznej. Promocja zdrowego trybu życia.

 


IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

 

 

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych (takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.), przed jakimi staje władza lokalna. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że jedynie w warunkach rozwoju gospodarczego udaje się osiągnąć tak pożądane zjawisko jak uczestnictwo prywatnego kapitału w przedsięwzięciach istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 

Opis zadań w planie rozwoju lokalnego przedstawiono w planowanej kolejności realizacji. Zadania dotyczą zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Przyjęte priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Czas realizacji podzielono na dwa etapy: lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013. Jest to zgodne z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

 

Struktura każdego z opisanych zadań zawiera osiem elementów: numer i nazwę działania. Cel zadania – przedstawia, co ma być rezultatem danego działania. Uzasadnienie zadania. Zgodność działań z dokumentami strategii wojewódzkiej i powiatowej. W tym punkcie zawarto również odniesienia do diagnozy stanu gminy. Uczestnicy działania – za uczestników działania przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane działania.

 

Ponadto przy każdym zadaniu określono miernik realizacji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2005-2006 W KOLEJNOŚCI REALIZACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Numer i nazwa zadania

1. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna, Kamionka i Model o długości ok. 5 km. – I etap.

 

2. Cel zadania

Celem zadania jest wyeliminowanie ryzyka zagrożenia zdrowia mieszkańców . Użyte we wcześniejszym okresie rury wodociągowe nie spełniają obecnych norm z uwagi na zawartość azbestu. Sytuacja taka powoduje, ze woda dostarczana mieszkańcom do bezpośredniego spożycia może nie spełniać obowiązujących wymagań w tym zakresie. Wymiana rur na nowoczesne wykonane w technologii PE i PCV rozwiąże ten problem.

 

3. Uzasadnienie zadania

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządzania zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać  uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, art. 7 "Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji". Dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z art. 9 tej samej ustawy "gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami".

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego : Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Dostarczanie wody o właściwych parametrach nowym odcinkiem wodociągu.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

500 000, 00

 

 

 

1. Numer i nazwa zadania

2. Przebudowa drogi gminnej Skrzeszewy-Podatkówek o długości odcinka 525m – I etap

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004 r. przebudowy drogi, której remont umożliwi stworzenie układu domkniętego sieci dróg o nawierzchni utwardzonej. Przebudowa drogi o odcinku 1025 mb (w dwóch etapach) spowoduje połączenie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 583 i powiatowej nr 31397.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga Skrzeszewy - Podatkówek o długości odcinka L=525mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

135 000, 00

 

 

1. Numer i nazwa zadania

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rybie o długości odcinka 795m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 m przebudowy drogi, której modernizacja umożliwi stworzenie domkniętego układu sieci dróg o nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi na odcinku 795 mb spowoduje połączeniu dwóch dróg: powiatowej nr 31388 z państwową nr 31382

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

.

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Rybie o długości odcinka L=795 mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

220 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy o długości odcinka 800m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004r. na odcinku 600 mb. przebudowy drogi.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

.

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Podczachy o długości odcinka L=800 mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

175 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rakowiec o długości odcinka 1174m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005-2006

 

7. Miernik realizacji

Przebudowane drogi w miejscowości Rakowiec o długości odcinka L=1174mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

272 700, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remki o długości odcinka 300m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 mb przebudowy drogi.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Remki o długości odcinka L=300mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

70 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylaski o długości odcinka 500m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy. . Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004 r. na odcinku 500 mb przebudowy drogi.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Przylaski o długości odcinka L=500mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

130 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice o długości odcinka 354m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2005

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Sejkowice o długości odcinka L=354 mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

136 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków o długości odcinka 1000m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2006-2007

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Słomków o długości odcinka L=1000mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

260 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów o długości odcinka 1000m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2006-2007

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga w miejscowości Czesławów o długości odcinka L=1000 mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

260 000, 00

1. Numer i nazwa zadania

11. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna i Rezlerka o długości ok. 4 km– II etap

 

2. Cel zadania

Celem zadania jest wyeliminowanie ryzyka zagrożenia zdrowia mieszkańców . Użyte we wcześniejszym okresie rury wodociągowe nie spełniają obecnych norm z uwagi na zawartość azbestu. Sytuacja taka powoduje, ze woda dostarczana mieszkańcom do bezpośredniego spożycia może nie spełniać obowiązujących wymagań w tym zakresie. Wymiana rur na nowoczesne wykonane w technologii PE i PCV rozwiąże ten problem.

 

3. Uzasadnienie zadania

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządzania zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać  uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, art. 7 "Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji". Dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z art. 9 tej samej ustawy "gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami".

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego : Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2006

 

7. Miernik realizacji

Dostarczanie wody o właściwych parametrach nowym odcinkiem wodociągu.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

300 000, 00

1. Numer i nazwa zadania

12. Przebudowa drogi gminnej Skrzeszewy-Podatkówek o długości odcinka 500m – II etap 

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy. Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej w 2004r. i kontynuowanej w 2005r. przebudowy drogi, której remont umożliwi stworzenie układu domkniętego sieci dróg o nawierzchni utwardzonej. Przebudowa drogi o odcinku 1025 mb (w dwóch etapach) spowoduje połączenie dwóch dróg: wojewódzkiej nr 583 i powiatowej nr 31397.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2006

 

7. Miernik realizacji

Przebudowana droga Skrzeszewy - Podatkówek o długości odcinka L=500mb.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

135 000, 00


 

 

 

 

 

 

 

 

VI.PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2013

W KOLEJNOŚCI REALIZACJI

 

 

 

 

 

 

 


1. Numer i nazwa zadania

1. Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy o łącznej długości odcinków

5000m.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Realizacja działania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Przełoży się to na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów związanych z niezadowalającym stanem nawierzchni drogi. Realizacja celu zaowocuje również  skróceniem czasu dojazdu i poprawą mobilności mieszkańców gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych hamują rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. Działania gminy w tym zakresie są  skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca sieć dróg, choć poprawna pod względem układu przestrzennego wymaga modernizacji nawierzchni i dostosowania ich do standardów WE.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego Zwiększenie dostępności powiatu poprzez rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej .

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina  Pacyna

 

6. Termin realizacji

2007-2010

 

7. Miernik realizacji

Przebudowane drogi gminne o łącznej długości odcinków 5 km.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

1 500 000, 00

 

1. Numer i nazwa zadania

2. Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.

 

2. Cel zadania

Celem zadania jest wybudowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych możliwego ze względu na nieszczelność szamb. Funkcjonująca przy obiekcie szkolnym oczyszczalnia będzie stanowić promocję dla przydomowych obiektów tego typu.

 

3. Uzasadnienie zadania

Woda jest zasadniczym środkiem higienicznym i sanitarnym w gospodarstwach domowych i przemyśle. Unosi ze sobą odchody, resztki żywności, toksyny pochodzące z detergentów, odpady chemiczne. Różnorodność zawartości tego strumienia odpadów ma ścisły związek ze złożonością procesu wymaganego w celu ich oczyszczania. Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych, takichjak zmniejszenie ruchu turystycznego, zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Dlatego też należy podejmować wszelkie rozsądne działania, aby powrót wykorzystanej wody do naturalnego obiegu oddziaływał na ekosystem w możliwie najmniejszy sposób.

Samorządy lokalne mogą odczuwać potrzebę uwzględnienia norm emisji i jakości

środowiska bardziej ścisłych niż odpowiadające im normy ogólnokrajowe. Monitoring i działania na szczeblu lokalnym posiadają największy indywidualny wpływ na ochronę lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych zasobów wodnych. Samorządy lokalne mają do swej dyspozycji szereg opcji prawnych w celu regulacji i kontroli gospodarki ściekowej. Obejmują one wymogi i ograniczenia w dziedzinie obchodzenia się ze ściekami, opłaty, pozwolenia, podatki, wdrażanie publicznego lub prywatnego, scentralizowanego lub zdecentralizowanego oczyszczania ścieków oraz prawa stanowiące, czy zakłady przemysłowe powinny posiadać, czy też nie, własne instalacje oczyszczające.  Zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. wodociągów, zaopatrzenia  w wodę i kanalizacji należy do zadań własnych gminy”.

Wskaźnik skanalizowania gminy jest zerowy. Nie bez znaczenia jest również znacząca redukcja kosztów wywożonych nieczystości płynnych.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego: Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2008

 

7. Miernik realizacji

Wybudowana i funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pacyna.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

700 000,00

1. Numer i nazwa zadania

3 Przebudowa boiska sportowego i budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.

 

2. Cel zadania

Celem zadania jest poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej uczniów ZSO, zapobieżenie schorzeniom i wadom postawy tak częstym na obszarach wiejskich. Nastąpi poprawa szans edukacyjnych i młodzieży oraz nastąpi aktywizacja lokalnej społeczności. Obiekty będą mogły służyć również i dorosłym mieszkańcom gminy.

 

3. Uzasadnienie zadania

W świetle danych GUS, możliwości uprawiania sportu na terenach wiejskich nie są zadowalające. Brakuje nowoczesnych obiektów sportowych, z których ludność ta mogłaby korzystać. W znacznej mierze dotyczy to uczniów wiejskich szkół. Wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży powinno iść w parze z dbałością o rozwój fizyczny. Uczniowie z obszarów wiejskich mają znacznie ograniczony dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej. W porównaniu z swoimi rówieśnikami z większych miast są mniej sprawni fizycznie i wydolnościowo. Rozbudowa infrastruktury sportowej jest jednym z głównych warunków głównych warunków zmiany tych dysproporcji.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego: Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców .

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2009

 

7. Miernik realizacji

Wybudowane i funkcjonujące obiekty sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

90  000,00

1. Numer i nazwa zadania

4 .Budowa sieci gazociągowej w miejscowości Pacyna.

 

2. Cel zadania

Celem działania jest wybudowanie nowej sieci gazowej i wykorzystanie istniejącej stacji gazowej średniego ciśnienia. W wyniku realizacji działań nastąpi poprawa jakości powietrza oraz obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń zasilanym gazem dotychczas używanych zbiorników stałych i przenośnych. Nastąpi również wyeliminowanie zagrożeń związanych z magazynowaniem gazu w tych zbiornikach. Inwestycja spowoduje wzrost t atrakcyjności terenów nią objętych.

 

3. Uzasadnienie zadania

Gaz to paliwo, którego stosowanie niesie ze sobą wiele korzyści.

W użytkowaniu gaz posiada liczne zalety :

- nie wymaga magazynowania u użytkownika

- posiada wysoką i stałą wartość opałową

- spala się bez sadzy i popiołu

- spalanie charakteryzuje wysoka sprawność, co również zmniejsza ilość spalin

- palniki gazowe proste w konstrukcji i obsłudze pozwalają na łatwą automatyzację procesu spalania

- jest "najczystszym" paliwem z punktu widzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia gazowe (np. kotły kondensacyjne), posiadają bardzo dużą sprawność, a co za tym idzie zużywają mniejsze ilości paliwa gazowego, co w połączeniu z atrakcyjną ceną jednostkową czyni gaz ziemny paliwem najlepszym w takich zastosowaniach jak ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz posiłków.

 

4. Powiązanie zadania

 

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Powiatu Gostynińskiego: Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców .

 

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie.

 

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Pacyna

 

6. Termin realizacji

2010-2013

 

7. Miernik realizacji

Wybudowana i funkcjonująca sieć gazociągowa w miejscowości Pacyna.

 

 

 

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

 

2 000 000,00

 

 


VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 200 5 -2006

L p.

Nazwa zadania

Nakłady do poniesienia (w zł.)

Źródło finansowania

Ogółem

Gmina

Środki zewnętrzne

1

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna, Kamionka i Model o długości ok. 5 km. – I etap

500 000,00

75 000,00

425 000,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne, WFOŚiGW

2

Przebudowa drogi gminnej w Skrzeszewy - Podatkówek na odcinku 525 m – I etap

135 000,00

20 250,00

114 750,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne UE

3

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rybie na odcinku 795 m.

220 000,00

180 000,00

40 000,00

Budżet gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 800 m.

175 000,00

175 000,00

-

Budżet gminy

5

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rakowiec na odcinku 1174 m

272 700,00

232 700,00

40 000,00

Budżet gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Remki na odcinku 300 m.

70 000,00

70 000,00

 

Budżet gminy

7

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylaski na odcinku 500 m

130 000,00

90 000,00

40 000,00

Budżet gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

8

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 354 m

136 000,00

136 000,00

 

Budżet gminy

9

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 1000 m

260 000,00*

39 000,00

221 000,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne

10

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów na odcinku 1000 mb

260 000,00*

39 000,00

221 000,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne

11

Przebudowa drogi gminnej w Skrzeszewy - Podatkówek na odcinku 500 m – II etap

135 000,00*

20 250,00

114 750,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne

12

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna i Rezlerka o długości ok. 4 km– II etap

300 000,00*

45 000,00

255 000,00

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze strukturalne, WFOŚiGW

 

* Zadania realizowane w latach 2006-2007.


VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

 

W celu opiniowania a następnie wprowadzenia w życie i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna Zarządzeniem nr 2 z dnia 02.02.2005r. w sprawie realizacji planu rozwoju lokalnego Wójt gminy powołał zespół do spraw i realizacji planu rozwoju lokalnego.

 

Do zadań zespołu należy:

 

1.      Przygotowanie planu rozwoju lokalnego dla gminy Pacyna.

2.      Zapewnienie jednolitości i zgodności pomiędzy planem rozwoju lokalnego a polityką przestrzenną i polityką finansową (budżet gminy).

3.      Koordynacja działań zmierzających do realizacji planu rozwoju.

4.      Kontrola na koniec każdego kwartału terminów i stanu realizacji planu rozwoju.

5.      Nadzór nad Liderami Projektów.

6.      Weryfikowanie i modyfikacja działań zmierzających do realizacji celów strategicznych.

 

Ponadto w celu realizacji planu rozwoju, wszyscy pracownicy urzędu gminy i osoby współpracujące zostali zobowiązane do:

 

1.      Zapoznania się z planem rozwoju lokalnego.

2.      Wykonywania zadań wynikających z planu rozwoju.

3.      Zaangażowania niezbędnych sił i środków w ramach posiadanych kompetencji.

4.      Przestrzegania terminów określonych w planie rozwoju.

5.      Współpracy z zespołem ds. realizacji planu rozwoju.

 

Jednocześnie dla każdego realizowanego projektu (zadania) zostanie wyznaczona osoba pełniąca rolę Lidera Projektu, której zadaniem będzie:

 

1.      Koordynacja działań w ramach projektu.

2.      Bieżąca kontrola postępu prac.

3.      Kontrola wykorzystania zasobów.

4.      Eliminowanie skutków zakłóceń wywołujących odchylenia pomiędzy zaplanowanym a rzeczywistym przebiegiem projektu.

5.      Przygotowanie kwartalnych sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu.

6.      Przygotowanie raportu końcowego.

Liderzy Projektów współpracują bezpośrednio z Przewodniczącym komisji ds. przygotowania i realizacji planu rozwoju.


IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

System monitorowania planu rozwoju lokalnego

 

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pacyna będzie monitorowany przez powołany do tego celu przez Wójta zespół ds. rozwoju lokalnego.

 

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego.

Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach komisji ds. realizacji planu rozwoju lokalnego, która będzie przedstawiać informacje Radzie Gminy.

 

Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

 

Warunkami, jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Wójta gminy. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etap wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Gminy zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

 

Public Relations planu rozwoju lokalnego

 

Plan Rozwoju Gminy Pacyna posiada duże znaczenie dla mieszkańców i władz gminy. Dlatego też proces wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

 

Public Relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

           

Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

1.      w stosunku do pracowników Urzędu Gminy : kreowanie postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

2.      w stosunku do mieszkańców : upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowanie o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 11:25:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:21:23
 • Liczba odsłon: 4603
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574549]

przewiń do góry