ii_10_2014.pdf  1. Uchwała Nr XXXV/181/2014
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 31.03.2014r.
     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
     Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
     - załącznik

  2. Uchwała Nr XXXV/182/2014
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 31 marca 2014r.
      w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
      "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

  3.  Uchwała Nr XXXV/183/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
       nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
       posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
       w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

  4.  Uchwała Nr XXXV/184/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
       w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
       żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów
       z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
       finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "Pomoc
       państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

  5.  Uchwała Nr XXXV/185/2014
       Rady Gminy Pacyna
       31 marca 2014r.
       w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

  6.  Uchwała Nr XXXV/186/2014
       Rady Gminy Pacyna
       31 marca 2014r.
       w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
       dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014r.

  7.  Uchwała Nr XXXV/187/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020
       - objaśnienia,
       - załącznik 1,
       - załącznik 2
      
  8.  Uchwała Nr XXXV/188/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30.12.2013r.
       - uzasadnienie,
       - załącznik 1,
       - załącznik 2,
       - załącznik 3,
       - załącznik 4,
       - załącznik 5,
       - załącznik 6,
       - załącznik 7

  9.  Uchwała Nr XXXV/189/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pacyna do współpracy w ramach
       projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do
       zintegrowanego rozwoju subregionu" i zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Pacyna
       a Związkiem Gmin Regionu Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

  10. Uchwała Nr XXXV/190/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 31 marca 2014r.
       w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
       postępowania i sposobu jej rozliczania

  11. Uchwała Nr XXXVI/191/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego
        do Rady Powiatu Gostynińskiego

  12. Uchwała Nr XXXVI/192/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014 roku
        zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/178/2013 z dnia 30.12.2013r.
        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020
         - uzasadnienie
         - załącznik 1
         - załącznik 2

  13 . Uchwała Nr XXXVI/193/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014 roku
        zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30.12.2013r.
        - uzasadnienie do zmian
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4
        - załącznik 5
        - załącznik 6
        - załącznik 7

  14. Uchwała Nr XXXVI/194/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

  15. Uchwała Nr XXXVI/195/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

  16. Uchwała Nr XXXVI/196/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
        w Pacynie za 2013 rok

  17 . Uchwała Nr XXXVI/197/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014 roku
        w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  18. Uchwała Nr XXXVI/198/2014
        Rady Gminy w Pacynie
        z dnia 11 czerwca 2014 roku
        w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2014 roku

  19. Uchwała Nr XXXVI/199/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014 r.
        w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w Pacynie

  20. Uchwała Nr XXXVI/200/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie
        wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pacyna do współpracy w ramach projektu pn. " Współpraca w
        ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"
        i zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Pacyna a Związkiem Gmin Regionu Płockiego i
        pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

  21. Uchwała nr XXXVI/201/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
        dla Gminy Pacyna

  22. Uchwała Nr XXXVI/202/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 11 czerwca 2014r.
        w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel

  23. Uchwała Nr XXXVII/203/2014
        Rady Gminy Pacyna
        z dnia 29 września 2014r.
        w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
        dla Dorosłych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 24. Uchwała Nr XXXVII/204/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 29 września 2014r.
       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - objaśnienie do uchwały

 26. Uchwała Nr XXXVII/205/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 29 września 2014r.
       zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - za łącznik 4
        - załącznik 5
       - załącznik 6
       - załącznik 7
       - uzasadnienie do zmian
 
  27. Uchwała Nr XXXVII/206/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 29 września 2014r.
       w sprawie przystąpienia Gminy Pacyna do realizacji projektu pn. " Wyrównywanie
       szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
       kluczowe - Moja przyszłość "

 28. Uchwała Nr XXXVII/207/2014
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 29 września 2014r.
       w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
       termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

 29. Uchwała nr I/1/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2014r.
       w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
       głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
       Rady Gminy Pacyna

 30. Uchwała Nr I/2/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2014r.
       w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna

 31. Uchwała Nr I/3/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2014r.
       w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady Gminy Pacyna

 32. Uchwała nr II/4/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
       na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

 33. Uchwała Nr II/5/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2015r.

 34. Uchwała Nr II/6/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych w 2015r.

 35. Uchwała Nr II/7/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących
       na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

 36. Uchwała Nr II/8/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
       obliczenie podatku rolnego na rok 2015

 37. Uchwała Nr II/9/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Mienia Gminy, Porządku i Bezpieczeństwa
       Publicznego oraz ustalenia przedmiotu działania
        - zadania komisji

 38.  Uchwała Nr II/10/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia Gminy, Porządku
       i Bezpieczeństwa Publicznego

 39. Uchwała Nr II/11/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie powołania Komisji Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty
       oraz ustalenia przedmiotu działania
       - zakres działania

 40. Uchwała Nr II/12/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty

 41. Uchwała nr II/13/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie powołania Komisji Rolnictwa oraz ustalenia przedmiotu działania
       - zadania komisji rolnictwa

 42. Uchwała Nr II/14/2014
        Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
        w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

 43. Uchwała Nr II/15/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 44. Uchwala Nr II/16/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 45. Uchwala Nr II/17/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna

 46. Uchwała nr II/18/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r.
       w sprawie wynagrodzenia wójta

  47. Uchwala Nr III/19/2014
        Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
        zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30.12.2013r.
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4
        - załącznik 5
        - uzasadnienie do zmian

 48.  Uchwała Nr III/20/2014
        Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2015-2025
        - załącznik 1
        - załącznik  2
        - objaśnienia do WPF Gminy Pacyna w latach 2015-2025

 49. Uchwała Nr III/21/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
       Budżet Gminy Pacyna na 2015r.
                    
 50. Uchwała Nr III/22/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
       transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień
       w tym podatku

 51. Uchwała Nr III/23/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
       zmieniająca uchwałę nr XXXVII/207/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 września 2014r.
       w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu termomodernizacji
       budynków użyteczności publicznej

 52. Uchwała Nr III/24/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
       w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna

 53. Uchwała Nr III/25/2014
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r.
       w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich  

     

     
    

    
       


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-09 10:54:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 12:21:41
  • Liczba odsłon: 3226
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612129]

przewiń do góry