1.   Zarządzenie Nr 0050.1.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 stycznia 2023r.
      w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów
      pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

2.   Zarządzenie Nr 0050.2.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 stycznia 2023r.
      w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

3.   Zarządzenie Nr 0050.3.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 stycznia 2023r.
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      załącznik do zarządzenia

4.  Zarządzenie Nr 0050.4.2023
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 stycznia 2023r.
     w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
    oraz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Pacyna
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2  
     załącznik nr 3 
     załącznik nr 4
     załącznik nr 5
     załącznik nr 6
     załącznik nr 7
     załącznik nr 8
     załącznik nr 9

5.   Zarządzenie Nr 0050.5.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 stycznia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

6.   Zarządzenie Nr 0050.6.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 stycznia 2023r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

7.   Zarządzenie Nr 0050.7.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i warunków odbywania podróży służbowych przez pracowników zatrudnionych
      w Urzędzie Gminy Pacyna, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób nie będących pracownikami

8.   Zarządzenie Nr 0050.8.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych

9.   Zarządzenie Nr 0050.9.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych

10.  Zarządzenie Nr 0050.10.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych

11.  Zarządzenie Nr 0050.11.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT

12.  Zarządzenie Nr 0050.12.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT

13.  Zarządzenie Nr 0050.13.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 stycznia 2023r.
      w sprawie  upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach refundacji podatku VAT

14.  Zarządzenie Nr 0050.14.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 3 lutego 2023r.
       w sprawie wprowadzenia regulaminu zachowania się uczniów w autobusie szkolnym podczas dowozów i odwozów

15. Zarządzenie Nr 0050.15.2023
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 lutego 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok 

16.  Zarządzenie Nr 0050.16.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lutego 2023r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do złożenia wniosku o dofinansowanie (i dokonywanie w nim zmian)
      w celu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029

17.  Zarządzenie Nr 0050.17.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lutego 2023r.
       w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

18.  Zarządzenie Nr 0050.18.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lutego 2023r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

19.  Zarządzenie Nr 0050.19.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
      w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacyna oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

20.  Zarządzenie Nr 0050.20.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2023r.
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

21.  Zarządzenie Nr 0050.21.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2023r.
      w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Pacynie
      załącznik 1 (regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu)
      załącznik 2 (ogłoszenie konkursu)

22. Zarządzenie Nr 0050.22.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2023r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

23.  Zarządzenie Nr 0050.23.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 marca 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

24.  Zarządzenie Nr 0050.24.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2023r.
       w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2022
        - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GBP za 2022r.

25. Zarządzenie Nr 0050.25.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2023r.
      w sprawie powołania komisji

26.  Zarządzenie Nr 0050.26.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

27. Zarządzenie Nr 0050.27.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 kwietnia 2023r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

28.  Zarządzenie Nr 0050.28.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 kwietnia 2023r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

29.  Zarządzenie Nr 0050.29.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 kwietnia 2023r.
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

30.  Zarządzenie Nr 0050.30.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 kwietnia 2023r.
       zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna

31.  Zarządzenie Nr 0050.31.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 kwietnia 2023r.
       w sprawie powołania komisji

34.  Zarządzenie Nr 0050.34.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 maja 2023r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
       w Remkach (dz. nr 118/1, 118/2, 118/3)

35.  Zarządzenie Nr 0050.35.2024
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 maja 2023r.
       w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
       w Remkach (dz. nr 118/1, 118/2, 118/3)
       - regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

36.  Zarządzenie Nr 0050.36.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10maja 2023r.
       w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz.nr 118/1
       - ogłoszenie o przetargu
       - formularz oferty

37.  Zarządzenie Nr 0050.37.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10maja 2023r.
       w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz.nr 118/2
       - ogłoszenie o przetargu
       - formularz oferty

38.  Zarządzenie Nr 0050.38.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10maja 2023r.
       w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz.nr 118/3
       - ogłoszenie o przetargu
       -  formularz oferty

39.  Zarządzenie Nr 0050.39.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 maja 2023r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do przekazania do Wojewody Mazowieckiego oświadczenia
      o przyjęciu dofinansowania w ramach programu "Maluch+" 2022-2029

40.  Zarządzenie Nr 0050.40.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 maja 2023r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

41.  Zarządzenie Nr 0050.41.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 maja 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok.

42.  Zarządzenie Nr 0050.42.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 czerwca 2023 r.
       w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2022r.

43.  Zarządzenie Nr 0050.43.2023
       Wójta Gm iny Pacyna z dnia 21 czerwca 2023r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

44.  Zarządzenie Nr 0050.44.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2023r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

45.  Zarządzenie Nr 0050.45.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

46.  Zarządzenie Nr 0050.46.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

47. Zarządzenie Nr 0050.47.2023
     Wójta Gminy  Pacyna  z dnia 30 czerwca 2023 r.
     w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z nazwy:  „Rezlerka - część wsi Janówek” na nazwę:  „Rezlerka wieś”, z przynależnością do sołectwa Janówek
    (samodzielna jednostka należąca obszarowo do  obrębu ewidencyjnego 0003 Janówek).

48.  Zarządzenie Nr 0050.48.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 lipca 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023r.  

49.  Zarządzenie Nr 0050.49.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2023 r.
      w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

50.  Zarządzenie Nr 0050.50.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023r.

51.  Zarządzenie Nr 0050.51.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lipca 2023r.
      w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

52.  Zarządzenie Nr 0050.52.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 sierpnia 2023r.
       w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

53.  Zarządzenie Nr 0050.53.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 sierpnia 2023r.
       w sprawie powołania komisji konkursowej

54.  Zarządzenie Nr 0050.54.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 sierpnia 2023r.
       zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

55.  Zarządzenie Nr 0050.55.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 sierpnia 2023r.
       w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie

56. Zarządzenie nr 0050.56.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 sierpnia 2023r.
      w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

57.  Zarządzenie nr 0050.57.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 sierpnia 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady  Gminy Pacyna na 2023r.

58.  Zarządzenie Nr 0050.58.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 sierpnia 2023 r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

59.  Zarządzenie Nr 0050.59.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 września 2023r.
       w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
       do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

60. Zarządzenie Nr 0050.60.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 września 2023r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
      do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

61. Zarządzenie Nr 0050.61.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 września 2023r.
      w sprawie powołania komisji

62.  Zarządzenie Nr 0050.62.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 września 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady  Gminy Pacyna na 2023r.

63.  Zarządzenie Nr 0050.63.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 września 2023r.
       w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy domowej

64. Zarządzenie Nr 0050.64.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 września 2023r.
      w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania

65.  Zarządzenie Nr 0050.65.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 października 2023r.

66.  Zarządzenie Nr 0050.66.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 października 2023r.
       w sprawie powołania komisji

 67. Zarządzenie Nr 0050.67.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 października 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 r

 68. Zarządzenie Nr 0050.68.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 października 2023r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

69.  Zarządzenie Nr 0050.69.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 października 2023r.
       w sprawie powołania komisji

70.  Zarządzenie Nr 0050.70.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2023r.
       w sprawie projektów: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027, Uchwały Budżetowej na 2024 rok

71.  Zarządzenie Nr 0050.71.2023
      Wójta Gminy Pacyna z 13 listopada 2023r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2023 - 2027

72. Zarządzenie nr 0050.72.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 listopada 2023r.
     w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
     na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Pacyna


   73.  Zarządzenie Nr 0050.73.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 listopada 2023r.
       w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

74.  Zarządzenie Nr 0050.74.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 listopada 2023r.
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

75.  Zarządzenie Nr 0050.75.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 listopada 2023r.
       w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

77.  Zarządzenie Nr 0050.77.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 r

81.  Zarządzenie Nr 0050.81.2023
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2023 r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania: "Dostawa paliwa (oleju napędowego
       i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Gminy Pacyna w 2024r"

82. Zarządzenie Nr 0050.82.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 grudnia 2023r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
      - załącznik nr 1 do zarządzenia

83. Zarządzenie nr 0050.83.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2023r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów
      będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie

84. Zarządzenie nr 0050.84.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 r

85. Zarządzenie nr 0050.85.2023
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 r

86. Zarządzenie nr 0050.86.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2023r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna  i gminnych jednostkach organizacyjnych

87. Zarządzenie nr 0050.87.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2023r.
      w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pacynie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-23 13:54:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-17 14:49:26
  • Liczba odsłon: 1222
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612169]

przewiń do góry