Klauzula Informacyjna

 

 1. Zgodnie z art. 13  ust. 1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - Wójt Gminy Pacyna informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Busler kontakt e-mail: iodo@pacyna.mazowsze.pl
 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy Pacyna ustawowych zadań publicznych.
 4. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a - f RODO, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych szczegółowych regulacjach prawnych.
 5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 8. Mają Państwo prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
 12. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
 14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
     
     
  Klauzule informacyjne Urząd Stanu Cywilnego:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Centralny Rejestr Wyborców

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-23 13:40:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-01 11:46:04
 • Liczba odsłon: 2727
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574590]

przewiń do góry