1. Zarządzenie Nr 0050.3.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 stycznia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050.3.2023
  Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 stycznia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 2. Harmonogram na I kwartał  2023 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.

 3. Harmonogram I kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie.

 4. Nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

 5. Ostrzeżenie meteorologiczne - od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023.
  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

 6. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GST4414A w miejscowości Sejkowice

 7. Aktualizacja wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GST4414A w miejscowości Sejkowice

 8. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  ogłasza
  rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

 9. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 10. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci SN-15kV i nN-0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nN-04kV i złączy.

 11. Zarządzenie
  Nr 0050.27.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 kwietnia  2023r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 12. Zarządzenie Nr 0050.28.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 kwietnia  2023r.
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 13. Zarządzenie Nr 0050.29.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 kwietnia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 14. Harmonogram na II kwartał 2023 r. w PNPPiNPO w Gostyninie
 15. Harmonogram na II kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie
 16. Zarządzenie Nr 0050.36.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 10 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/1
 17. Zarządzenie Nr 0050.37.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 10 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/2
 18. Zarządzenie Nr 0050.38.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 10 maja 2023r.     
  w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/3
 19. Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży końcowej węgla
 20. Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Gabin uchwały Nr 383/LXI/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gabin.
 21. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GST4414A w miejscowości Sejkowice dz. nr 11.
 22. UCHWAŁA NR 2/2023
  KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
  z dnia 22 lutego 2023 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
 23. Komunikat - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku
  Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.
 24. Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
 25. Nieodpłatna pomoc prawna III kwartał 2023:
 26. ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2023
  WÓJTA GMINY PACYNA

  z dnia 30 czerwca 2023 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z nazwy:  „Rezlerka - część wsi Janówek” na nazwę:  „Rezlerka wieś”, z przynależnością do sołectwa Janówek (samodzielna jednostka należąca obszarowo do obrębu ewidencyjnego 0003 Janówek).
 27. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pacynie, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek, Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Luszyn
 28. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku SUSZY 2023
 29. OBWIESZCZENIE
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.688.2023.BM
  dotycz: wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.
 30. Informacja o wszczęciu postępowania
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.422.2023.BM
  dotyczy: informacja o wszczęciu, na wniosek Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

   
 31. Zmiany kryteriów dochodowych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.
 32. ZARZĄDZENIE
  Nr  0050.52.2023
  WÓJTA GMINY PACYNA
  z dnia 1 sierpnia 2023 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

 33. Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żychlin

 34. Informacja o przerwie w dostawie wody

 35. Płatności dla małych gospodarstw.

 36. ROZPORZĄDZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 04 sierpnia 2023 r.
  uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  na terenie powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, grójeckiego,
  łosickiego, mińskiego, mławskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, miasta Płock,
  pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce,
  sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego,
  węgrowskiego, wołomińskiego i żuromińskiego.

 37. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

  (Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. - MS WORD)

 38. Nieodpłatna pomoc prawna IV kwartał 2023:

 39. ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  z dnia 9 października 2023 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   
 40. ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  z dnia 31 marca 2022 r.
  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 41. Projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

 1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem.

   
 2. Wojewoda Mazowiecki
  SPN-P.7633.128.2023.EF
  Zawiadomienie
  dotyczy: potwierdzenie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego [pd część drogi wojewódzkiej Nr 583 relacji "Bedlno - Żychlin - Sanniki"

   
 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

      Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
      Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej.

   

 4. WOJEWODA MAZOWIECKI
  Zawiadomienie
  SNP-P.753.87.2023.EF
  w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu zajętego pod część drogi powiatowej Nr 31401 relacji „ Pacyna -Luszyn ” oraz Nr 31402 relacji Luszyn - Długie granica województwa (obecny nr drogi 1444W)położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 225/1 o pow. 0,0495 ha.

 5. ROZPORZĄDZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 21 grudnia 2023 r.
  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu
  ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta
  Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta
  Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego.

 6. Zarządzenie
  Nr 0050.82.2023
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 21 grudnia  2023r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
  Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 grudnia2023r.
 7. Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego
  W dniu 28 grudnia 2023r. (tj. czwartek) zostanie skrócony do godz. 12.00 czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego. Powodem skrócenia czasu jest konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych w wnioskowaniem o dowód osobisty.
  Za utrudnienia przepraszamy.

   

   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:26:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-28 11:45:41
 • Liczba odsłon: 5003
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574589]

przewiń do góry