1. OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 30 listopada 2023 r.
  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze
  województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
  rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

 2. POSTANOWIENIE NR 264/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
  z dnia 29 grudnia 2023 r.
  w sprawie podziału powiatu gostynińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 3. ROZPORZĄDZENIE 
  PREZESA RADY MINISTÓW
  z dnia 29 stycznia 2024 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie.

 5. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 8 lutego 2024 roku
  dotyczy: informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 6. OBWIESZCZENIE
  Starosty Gostynińskiego
  z dnia 7 lutego 2024 roku
  dotyczy: informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 7. INFORMACJA
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 22 lutego 2024 r.
  dotyczy: możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych.

 8. POSTANOWIENIE NR 226/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 26 lutego 2024 r.
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie

 9. POSTANOWIENIE NR 270/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 26 lutego 2024 r.
  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 10. POSTANOWIENIE NR 211/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
  z dnia 23 lutego 2024 r.
  w sprawie podziału Gminy Pacyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  .

 11. UCHWAŁA NR 43/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 7 lutego 2024 r.
  w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 12. UCHWAŁA NR 58/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 12 lutego 2024 r.
  w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  .

 13. USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R.
  KODEKS WYBORCZY
  (wyciąg)
  Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 7 kwietnia 2024 r.
  tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym
  .

 14. Materiał szkoleniowe:
  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ REJESTRACJA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH I KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA.

 15. Uchwała nr 1
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 27 lutego 2024 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 16. Uchwała nr 2
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 27 lutego 2024 r.
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 17. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.

 18. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie.

 19. INFORMACJA
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  o składzie, siedzibie i dyżurach
  .

 20. POSTANOWIENIE NR 277/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 29 lutego 2024 r.
  w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie

 21. ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2024
  WÓJTA GMINY PACYNA
  z dnia 29 lutego 2024 r.
  w sprawie powołania zespołu informatycznego, ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki,  powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

   
 22. INFORMACJA (AKTUALIZACJA)
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  o składzie, siedzibie i dyżurach.

   
 23. POSTANOWIENIE NR 291/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
  z dnia 1 marca 2024 r.
  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pacyna w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

   
 24. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 7 marca 2024 roku
  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Pacyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 25. UCHWAŁA NR 102/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 4 marca 2024 r.
  w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 26. INFORMACJA
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 11 marca 2024 r.
  dotyczy: losowania do OKW

 27. Protokoły z losowań do OKW z dnia 13.03.2024 r.

 28. POSTANOWIENIE NR 305/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 13 marca 2024 r.
  w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 29. Uchwała Nr 3
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 14 marca 2024 r.
  w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
   w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 30. OBWIESZCZENIE
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 14 marca 2024 r.
  o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
   w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 31. Uchwała Nr 4
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 14 marca 2024 r.

  w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta
  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 32. OBWIESZCZENIE
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 14 marca 2024 r.

  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 33. OBWIESZCZENIE
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 14 marca 2024 r.

  o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 34. POSTANOWIENIE NR 315/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 14 marca 2024 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pacyna

 35. Uchwała Nr 5
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 18 marca 2024 r.
  w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania.

 36. POSTANOWIENIE Nr 355/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 19 marca 2024 r.
  w sprawie zarządzenie druku kart do głosowania

 37. OBWIESZCZENIE
  Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r.
  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 38. Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących.

 39. UCHWAŁA NR 173/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 25 marca 2024 r.
  w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania
  wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
  województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 40. UCHWAŁA NR 174/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 25 marca 2024 r.

 41. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.

  Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
  Granice obwodu: Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski, Czarnów.
  Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
  Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
  Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) plus powrót  (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
  Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
  Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)  plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
  Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
  Trasa nr 4: Raków-Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

 42. UCHWAŁA NR 181/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 27 marca 2024 r.
  w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
  i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 43. Gminna Komisja Wyborcza w Pacynie - informacja o dyżurze.

 44. Gminna Komisja Wyborcza w Pacynie - plan dyżuru.

 45. Delegatura KBW w Płocku - plan dyżurów.

 46. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie o pełnieniu dyżurów w dniach 6-7 kwietnia.

 47. UCHWAŁA NR 194/2024
  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 4 kwietnia 2024 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 48. Uchwała
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 8 kwietnia 2024 r.
  o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
  organów jednostek samorządu terytorialnego
  w dniu 21 kwietnia 2024 r.

 49. OBWIESZCZENIE
  KOMISARZA WYBORCZEGO
  W WARSZAWIE I
  z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 50. OBWIESZCZENIE
  KOMISARZA WYBORCZEGO
  W WARSZAWIE I
  z dnia 9 kwietnia 2024 r.
  o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  na obszarze województwa mazowieckiego

 51. Gminna Komisja Wyborcza w Pacynie - informacja o dyżurze.

 52. Gminna Komisja Wyborcza w Pacynie - plan dyżuru.

 53. Uchwała Nr 6/2024
  Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
  z dnia 12 kwietnia 2024
  w sprawie ustalenia formatu i treści karty do głosowania

 54. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024r.

  Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
  Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.
  Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
  Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
  Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) + powrót - dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
  Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Luszyn, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
  Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki wieś-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)   + powrót - dwa kursy (w godzinach porannych i popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
  Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
  Trasa nr 4: Raków—Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).
  Godziny odjazdów i przystanki zostaną podane do wiadomości wyborców w odrębnym ogłoszeniu.

 55. POSTANOWIENIE NR 501/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Pacyna

 56. Postanowienie Nr 547/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gmina Pacyna.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-02 11:22:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-23 08:41:23
 • Liczba odsłon: 4226
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612187]

przewiń do góry