Data wysłania: 29-08-2008 r.

Wyjaśnienie nr  1

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy   Pacyna”

            W związku ze złożoną prośbą dotyczącą  wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1

 

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla ;

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002,

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002,

- studzienek kanalizacyjnych z betonu wymagania normy PN-EN 1917:2004.

 

Odpowiedź :

 

W odniesieniu do prowadzonego postępowania obowiązują w całości rygory, wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm), w tym art. 30.

 

Pytanie 2

 

W myśl art. 8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15-12-2006 r. zabrania się wprowadzenia do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź :

 

Tak. Wymagane będzie stosowne oświadczenie dot. zastosowanych wyrobów.

 

                                                                                    Wójt Gminy Pacyna

                                                                                    ( - ) Krzysztof Woźniak

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Data wysłania: 05-09-2008 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

                 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na

                 terenie gminy   Pacyna”

            W związku ze złożoną prośbą dotyczącą  wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytania oraz udzielam odpowiedzi.

Pytanie

Jak powinien brzmieć pełny opis KNR 4 1005-04 umieszczony w Załączniku nr 3 do SIWZ (przedmiar robót) punkt nr 1, podpunkt 4? Jaki jest jego obmiar?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt . 1 podpunkt 4   – Załącznika nr 3 do SIWZ „Przedmiar robót” opis KNNR 4 1005-04 brzmi: Rury osłonowe – rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm. Obmiar wynosi 30m.

Zapis po uzupełnieniu SIWZ

4 d.1 KNNR 4 1005-04   Rury osłonowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr. zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm obmiar = 30m

 

                                                                                                         Z up. W ó j t a

                                                                                                 Waldemar Rachubiński

                                                                                                     Sekretarz Gminy

 

==========================================================

 

Data wysłania: 09-09-2008 r.

WYJAŚNIENIE NR 3

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna”     

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym rozbieżności między Opisem przedmiotu zamówienia – Dział III SIWZ, dokumentacją techniczną a załączonym przedmiarem robót – zał. nr 3 do SIW zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna”,  działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytania oraz dokonuję modyfikacji S.I.W.Z.

Pytanie 1

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między Opisem przedmiotu zamówienia – Dział III SIWZ, dokumentacją techniczną a załączonym przedmiarem robót – zał. 3 do SIWZ.

Przedmiar robót sporządzono dla 12 kpl oczyszczalni – a SIWZ zakłada 19 kpl.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót celem dokonania prawidłowej wyceny oraz przygotowania oferty.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia w/w wniosek i dokonuje modyfikacji SIWZ w załączniku nr 3 do SIWZ Przedmiar robót  w następujących pozycjach:

                                             Zał. 3 do SIWZ

                                            Oczyszczalnie przydomowe Pacyna

Zapisy obecne podlegające modyfikacji SIWZ           

4 d.1 KNNR 4 1005-04    Rury osłonowe - rury stalowe o złaczach spawanych o

                        śr. Zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

                        obmiar = 30 m.

     

9 d.3 KSNR 11 0706-03   Montaż oczyszczalni I stopnia  3000 l kpl

                        obmiar = 12kpl.  .    

           

13 d.4KSNR 11 0706-03   Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych  SL-

                       EPURBLOC 3000 - komory rozdzielcze ścieków o

                       śr. 150 cm o głębokości 1.5 m

                       obmiar = 47kpl.  

           

23 d.6 KNNR 4 1005-04   Osłonówka - rury stalowe o złaczach spawanych o

                        śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

                        obmiar = 30m    

           

32 d.7 KNNR 11 0706-06  Studzienka rozdzielcze SL- RR 450

                        obmiar = 12kpl. 

           

39 d.8 KNNR 1 0210-03   Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład  

                        koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3

                        w  gr.kat. III-IV  obmiar = 5197.14m3   

           

           

41 d.8 KNNR 11 0705-02  Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

                        obmiar = 716.25m3     

           

42 d.8 KNNR 11 0703-04  Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych

                        prostych o śr. nom. 100-125 mm

                        obmiar = 3586m  

           

44 d.8 KNNR 11 0706-06  Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych –

                        komory (studzienki) odpowietrzania rur lub drenażu

                        z PCW 315 mm

                        obmiar = 47kpl.

           

45 d.8 KNNR 10 0117-03  Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm   

                       geowłókniną 0,5m

                       obmiar = 2937.5m

           

46 d.8 KNNR 1 0317-01   Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

                        odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

                        obmiar = 3593.22m3    

           

55 d.10 KNNR 4 1417-02  Studzienki kanalizacyjne systemowe "VArio" o śr

                        315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

                        obmiar = 16szt  

           

71 d.11 KNNR 5 1301-01  Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu

                        elektrycznego niskiego napięcia

                        obmiar = 22pomiar     

           

Zapisy po modyfikacji SIWZ (zmiany pogrubione)

Winno być:

 

4 d.1 KNNR 4 1005-04    Rury osłonowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr. zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm obmiar = 20m   

                       

9 d.3 KSNR 11 0706-03   Montaż oczyszczalni I stopnia  3000 l kpl

                        obmiar = 15kpl.  .

                 

13 d.4KSNR 11 0706-03   Montaż oczyszczalni I stopnia typu SL-EPURBLOC-

                        4000l obmiar = 4 kpl. 

                                        

23 d.6 KNNR 4 1005-04   Osłonówka - rury stalowe o złaczach spawanych o

                        śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

                        obmiar = 10m          

     

32 d.7 KNNR 11 0706-06  Studzienka rozdzielcze SL- RR 450 (19x2=38)

                        obmiar = 19kpl. 

           

39 d.8 KNNR 1 0210-03   Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład  

                        koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3

                        w gr.kat. III-IV

                        obmiar = 1925.14m3                

           

41 d.8 KNNR 11 0705-02  Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

                        obmiar = 245.25m3     

           

42 d.8 KNNR 11 0703-04  Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych

                        prostych o śr. nom. 100-125 mm

                        obmiar = 428 m  

           

44 d.8 KNNR 11 0706-06  Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych –

                        komory (studzienki) odpowietrzania rur lub drenażu

                        z PCW 315 mm

                        obmiar = 4 kpl.

           

45 d.8 KNNR 10 0117-03  Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm   

                       geowłókniną 0,5m

                       obmiar = 560 m

           

46 d.8 KNNR 1 0317-01   Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

                        odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

                        obmiar = 1493.22m3    

           

55 d.10 KNNR 4 1417-02  Studzienki kanalizacyjne systemowe "VArio" o śr

                        315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

                        obmiar = 12 szt 

           

71 d.11 KNNR 5 1301-01  Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu

                        elektrycznego niskiego napięcia

                        obmiar = 17 pomiar    

           

           

Korekta przedmiaru robót dot. obmiarów, modyfikacja SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu dla wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                  Krzysztof Woźniak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-29 15:21:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-09 13:18:46
  • Liczba odsłon: 2250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2546966]

przewiń do góry