1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.
 2. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o postanowieniu nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym dot. inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.
 3. Obwieszczenie Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni Nr 2 i Nr 1, uzdatnianie wód podziemnych za pomocą SUW Anatolin i ich dystrybucję na potrzeby wodociągu gminnego oraz na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń melioracji wodnych - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 14/2 obręb Anatolin, gm. Pacyna, pow. gostyniński.
 4. Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia, że w dniu 22 marca 2019 roku po rozpoznaniu odwołania wniesionego od decyzji Wójta Gminy Pacyna znak IOSZ.6733.26.2018 z dnia 3 października 2018 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN-15kV zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 183 i 186 w miejscowości Sejkowice, gmina Pacyna została wydana przez tutejsze Kolegium decyzja znak: Nr KO - 277/4102/17/19 uchylająca zaskarżoną decyzje organu I instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
 5. Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia, że w dniu 22 marca 2019 roku po rozpoznaniu odwołania wniesionego od decyzji Wójta Gminy Pacyna znak IOŚZ.P.6733.22.2017 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna została wydana przez tutejsze Kolegium decyzja znak: Nr KO - 276/4102/16/19 uchylająca zaskarżoną decyzje organu I instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 6. OBWIESZCZENIE
  DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU
  podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia
  14 maja 2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.256.2018.PK, w sprawie udzielenia pozwolenia
  wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni Nr 2 i Nr 1, uzdatnianie wód
  podziemnych za pomocą SUW Anatolin i ich dystrybucję na potrzeby wodociągu gminnego oraz
  na wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do urządzeń melioracji wodnych -
  rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 14/2 obręb Anatolin, gm. Pacyna, pow. gostyniński
  .

 7. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI.
  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), zawiadamia się, że w dniu 24 maja 2019 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 64/SAAB/2019 odmawiającą udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600, dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.
 8. OBWIESZCZENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
 9. OBWIESZCZENIE
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia
  o przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy z odwołania Pana A.J i Ochotniczej Straży Pożarnej w Janów ku prowadzonej przez Kolegium pod sygnaturą akt KO-616/4102/59/19 w przedmiocie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości J ano wek, gmina Pacyna, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wezwania Gminy o uzupełnienie materiału dowodowego
  .

  Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia
  o przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy z odwołania Pana AJ i Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Janówku prowadzonej przez Kolegium pod sygnaturą akt KO-616/4102/59/19 w
  przedmiocie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
  przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej
  sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą)
  przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości
  Janówek, gmina Pacyna, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność
  wezwania Gminy o uzupełnienie materiału dowodowego.
 10. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 września 2019 r., znak: WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5.
  Przetłumaczone na język polski fragmenty dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
 11. OBWIESZCZENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s


  ZAWIADOMIENIE
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s

 12.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-01 14:05:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-16 13:27:48
 • Liczba odsłon: 2265
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2547045]

przewiń do góry