1 . Uchwała Nr XVII/99/2017
    Rady Gminy Pacyna 
    z dnia 22 lutego 2017r.
    zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
     - załącznik 1
    - załącznik 2
    - załącznik 3
     - załącznik 4
    - uzasadnienie
 2. Uchwała Nr XVII/100/2017
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 22 lutego 2017r.
     w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
     do nowego ustroju szkolnego
 3. Uchwała Nr XVII/101/2017
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 22 lutego 2017r.
  4. Uchwała Nr XVII/102/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 22 lutego 2017r.
      w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
      w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Pacyna
 5.  Uchwała nr XVIII/103/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 marca 2017r.
      w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Pacynie
      na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 6.  Uchwała Nr XVIII/104/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 marca 2017r.
      w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
      ustroju szkolnego
 7.   Uchwała Nr XVIII/105/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 marca 2017r. 
      w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
8.  Uchwała Nr XIX/106/2017
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 8 czerwca 2017r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2025
     - objaśnienie
     - załącznik 1
      - załącznik 2
9.  Uchwała Nr XIX/107/2017
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 8 czerwca 2017r.
     zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
     - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
     - załącznik 3
     - załącznik 4
     - załącznik 5
10. Uchwała Nr XIX/108/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
11. Uchwała Nr XIX/109/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.
12. Uchwała Nr XIX/110/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
      w Pacynie za 2016r.
13. Uchwała Nr XIX/111/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
14. Uchwała Nr XIX/112/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      w sprawie rozpatrzenia skargi
      - uzasadnienie
       - pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament
          Geodezji i Kartografii

15. Uchwała Nr XIX/113/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 8 czerwca 2017r.
      zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
      gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
16. Uchwała Nr XX/114/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 sierpnia 2017r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
17. Uchwała Nr XX/115/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 sierpnia 2017r.
      w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pacyna na lata 2016 - 2020 "
      - załącznik
18. Uchwała Nr XX/116/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 sierpnia 2017r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
19. Uchwała Nr XX/117/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 sierpnia 2017r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
20. Uchwała Nr XX/118/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 sierpnia 2017r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
21. Uchwała Nr XXI/119/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 września 2017r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - objaśnienie
22. Uchwała Nr XXI/120/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 września 2017r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
23. Uchwała Nr XXII/121/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
       - załącznik 4
24. Uchwała Nr XXII/122/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie
      w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie.
25. Uchwała Nr XXII/123/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
      obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku.
26. Uchwała Nr XXII/124/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia
      podatku rolnego na rok 2018
27. Uchwała Nr XXII/125/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
      na terenie Gminy Pacyna
28. Uchwała Nr XXII/126/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pacyna
29. Uchwała Nr XXII/127/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 listopada 2017r.
      w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pacyna
30. Uchwała Nr XXIII/128/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie
31. Uchwała Nr XXIII/129/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2018 - 2025
      - objaśnienia
      - załącznik 1
      - załącznik 2
32. Uchwała Nr XXIII/130/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają
      z upływem roku budżetowego 2017
33. Uchwała Nr XXIII/131/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      Budżet Gminy Pacyna na rok 2018
34. Uchwała Nr XXIII/132/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schronisku
35. Uchwała Nr XXIII/133/2017
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 29 grudnia 2017r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
      i przeciwdziałania narkomani na rok 2018
       - załącznik
36. Uchwała Nr XXIII/134/2017
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 29 grudnia 2017r.
       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
     

 
      
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-13 10:19:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 12:46:06
  • Liczba odsłon: 2546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2546972]

przewiń do góry