1. Uchwała Nr XXIV/135/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
    gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2. Uchwała Nr XXIV/136/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/129/2017 z dnia 29.12.2017r
    - objaśnienia
    - załącznik 1
    - załącznik 2
3. Uchwała Nr XXIV/137/2018
     Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

     zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29.12.2017r.
     - załącznik 1
     - załącznik 2
     - załącznik 3
     - załącznik 4
     - załącznik 5
     - uzasadnienie
4. Uchwała Nr XXIV/138/2018
     Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

     w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku"
5. Uchwała Nr XXIV/139/2018
     Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

     w sprawie podziału Gminy Pacyna na okręgi wyborcze
6. Uchwała Nr XXIV/140/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    w sprawie podziału gminy Pacyna na obwody głosowania.
    Postanowienie Nr 12/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 kwietnia 2018 r. w
    sprawie skargi wyborców na uchwałę Rady Gminy Pacyna Nr XXIV/140/2018 z dnia
    29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na obwody głosowania.

7. Uchwała Nr XXIV/141/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
8. Uchwała Nr XXIV/142/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    zmieniająca uchwałę Nr XX/117/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 sierpnia 2017r.
9. Uchwała Nr XXIV/143/2018
    Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.

    w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
10. Uchwała Nr XXIV/144/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018r.
      w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego
      instrumentu płatniczego
11. Uchwała Nr XXV/145/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/129/2017 z dnia 29.12.2017r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025
      - objaśnienia
      - załącznik 1
      - załącznik 2
12. Uchwała Nr XXV/146/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
13. Uchwała Nr XXV/147/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
14 . Uchwała nr XXV/148/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium
15. Uchwała Nr XXV/149/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności
      Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2017r.
16. Uchwała Nr XXV/150/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie potwierdzenia braku sprzeciwu
17. Uchwała Nr XXV/151/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Słomków
18. Uchwała Nr XXV/152/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018r.

      w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
      oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
19 . Uchwała Nr XXVI/153/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 13 sierpnia 2018r.

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025
      - objaśnienie
       - załącznik 1
       - załącznik 2
20. Uchwała Nr XXVI/154/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 13 sierpnia 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
       - załącznik 4
21. Uchwała nr XXVI/155/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 13 sierpnia 2018r.

      w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
22. Uchwała nr XXVII/156/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018r.

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025
      - objaśnienie
       - załącznik 1
      - załącznik 2
23 . Uchwała nr XXVII/157/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XXIII/131/2017 z dnia 29.12.2017r.
       - uzasadnienie
      - załącznik 1
       - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
       - załącznik 6
24. Uchwała nr XXVII/158/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018r.

      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
      ochotniczych straży pożarnych
25. Uchwała nr XXVII/159/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018r.

      w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie
      Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach samorządowych
      zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
26. Uchwała Nr XXVII/160/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018r.

      w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
      postępowania i sposobu jej rozliczania
27. Uchwała nr XXVIII/161/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
       - uzasadnienie
       - załącznik 1
      - załącznik 2
28. Uchwała nr XXVIII/162/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018r.

      w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania
      w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
29. Uchwała nr XXVIII/163/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018r.

      w sprawie Statutu Gminy Pacyna
30. Uchwała Nr XXVIII/164/2018
       Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018r.

       w sprawie występowania mieszkańców Gminy Pacyna z obywatelską
       inicjatywą uchwałodawczą
31. Uchwała Nr I/1/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie ustalenia sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy
      Pacyna na sesji w dniu 23 listopada 2018r.
      - wykaz imiennego głosowania
32. Uchwała Nr I/2/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego
      w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna.
      - wykaz imiennego głosowania
33 . Uchwała Nr I/3/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna
34. Uchwała Nr I/4/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna
35. Uchwała Nr I/5/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
       - wykaz imiennego głosowania
36. Uchwała Nr I/6/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
       - wykaz imiennego głosowania
37. Uchwała Nr I/7/2018
       Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

       w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
        - wykaz imiennego głosowania
38. Uchwała nr I/8/2018
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2018r.

       w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
       - wykaz imiennego głosowania
39. Uchwała Nr I/9/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa
      - wykaz imiennego głosowania
40 . Uchwała Nr I/10/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2018r.

      w sprawie powołania Komisji Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Porządku
      i Bezpieczeństwa Publicznego
      - wykaz imiennego głosowania
41. Uchwała Nr 11/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 04 grudnia 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3
      - uzasadnienie
      wykaz imiennego głosowania
42. Uchwała Nr 12/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018r.

      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia
      podatku rolnego na rok 2019
      - wykaz imiennego głosowania
43. Uchwała Nr 13/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018r.

      w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
      obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
       - wykaz imiennego głosowania
44. Uchwała Nr 14/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018r.

      w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
      na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
       - wykaz imiennego głosowania
45. Uchwała Nr 15/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018r.

      w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów
      - wykaz imiennego głosowania
46. Uchwała Nr 16/II/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 04 grudnia 2018r.

      w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
      - wykaz imiennego głosowania
47. Uchwała nr 17/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXIII/131/2017 z dnia 29.12.2017r.
      - wykaz imiennego głosowania
48. Uchwała Nr 18/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025
       - załącznik 1
      - załącznik 2
      - objaśnienie
      - wykaz imiennego głosowania
49. Uchwała Nr 19/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2019 - 2025
       - załącznik 1
       - objaśnienia
       - wykaz imiennego głosowania
50. Uchwała Nr 20/III/2018
       Rady Gminy Pacyna  z dnia 28 grudnia 2018r.

       Budżet Gminy Pacyna na rok 2019
        - wykaz imiennego głosowania
51. Uchwała Nr 21/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021"
      - załącznik
       - wykaz imiennego głosowania
52. Uchwała Nr 22/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie
      dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia
      rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym
      w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
      rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
      - wykaz imiennego głosowania
53. Uchwała Nr 23/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
      pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
      żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych      
      objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
      - wykaz imiennego głosowania
54. Uchwała Nr 24/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
       - wykaz imiennego głosowania
55. Uchwała nr 25/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
      i przeciwdziałania narkomanii na rok 2019
      - załącznik
       - wykaz imiennego głosowania
56. Uchwała nr 26/III/2018
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018r.

      w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
      - wykaz imiennego głosowania
     
   
     
   
 
 
  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-19 14:18:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 13:58:17
  • Liczba odsłon: 3034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612080]

przewiń do góry