ODNOWA MIEJSCOWOŚCI PACYNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORAZ PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI PACYNA - ETAP II
Numer ogłoszenia: 53714 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28688 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, woj. mazowieckie, tel. 0-24 285 80 80, faks 0-24 285 80 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODNOWA MIEJSCOWOŚCI PACYNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORAZ PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI PACYNA - ETAP II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa chodników wraz z remontem zjazdów w ulicach : Kopycńskiego, Parkowej, Łukasiewicza , oraz zagospodarowanie placu przy przystanku autobusowym w Pacynie na działce nr 19 i modernizacja chodników na działce nr 225. -roboty rozbiórkowe istniejących chodników, krawężników, obrzeży, podbudowy, zjazdów bitumicznych -wykopanie krzewów w celu przesadzenia -wykonanie koryta -ustawienie krawężników 15x30 na ławie z betonu B 10 -ustawienie obrzeża betonowego z 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm -ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm + warstwa odsączająca gr. 15 cm -zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia 0/62 gr. 18 cm + warstwa odsączająca gr. 15 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm -sadzenie krzewów i pnączy wraz z pielęgnacją, rozścieleniem humusu i kory sosnowej -montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci (Kolorystyka chodników i zjazdów zgodna z chodnikiem położonym od zachodniej strony ul. Łukasiewicza w Pacynie). Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa i STWiOR..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAX Anna Bartosiak, ul. Łukasiewicza 27, 09-541 Pacyna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247968,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 305000,00

·         Oferta z najniższą ceną: 305000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 499714,54

·         Waluta: PLN.

 

 

                                                                          Krzysztof Woźniak

                                                                         Wójt Gminy Pacyna

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-24 15:00:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-24 15:00:21
  • Liczba odsłon: 718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556469]

przewiń do góry