Pacyna, dnia.21.08.2009r.

ZP-341/ 01 /09

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2009/2010”

 

 

Zamawiający: Gmina Pacyna –  na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na. „Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2009/2010”

wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

ul. 18 – go Stycznia 36,  09-500 Gostynin

 

z ceną oferty za 1 km:  2,87 zł netto

Cena ofertowa zamówienia – 103.919,26 zł brutto

 

                                        

Uzasadnienie  wyboru

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%,

Oferta jest kompletna pod względem formalnym i spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w/w oferta była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

 

 

                                                                               Wójt Gminy Pacyna

                                                                                Krzysztof Woźniak

 

                                                                                             

Zawiadomienie niniejsze dnia 21.08.2009 r. przekazuje się wykonawcy oraz zamieszcza  na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-21 19:35:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-21 19:35:35
  • Liczba odsłon: 628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556507]

przewiń do góry