U  c  h  w  a  ł  a    Nr   XIV / 100 / 05

Rady   Gminy   w   Pacynie   

 

z   dnia   31  marca  2005r.

 

 

w  sprawie zarządzenia  przedterminowych  wyborów  sołtysa  wsi  Skrzeszewy

 

 

Na  podstawie  art. 36  ust.  1  i  2  ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym    (   j.   t.   Dz.    U.   z    2001r.  Nr  142   poz. 1591,  z  2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr   62,  poz. 558,   Nr   113,  poz.  984,  Nr  153, poz.  1271, Nr   214,   poz.   1806   z   2003r.   Nr   80,   poz.  717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004r. Nr  102, poz.  1055   i  Nr   116,  poz.  1203  )  -

 

Rada Gminy w Pacynie  uchwala,  co  następuje:

 

 

      § 1

 

Zarządza    się   wybór    sołtysa    wsi    Skrzeszewy.

 

                                                           § 2

 

W sprawie wyboru sołtysa stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz  postanowienia  Statutu  Sołectwa  Skrzeszewy.

 

                                                           § 3

 

Wykonanie  uchwały  i  ustalenie  terminu  wiejskiego  zebrania wyborczego   sołtysa   powierza  się Wójtowi  Gminy  Pacyna.

 

                                                           § 4

 

Uchwała   wchodzi   w   życie   po    upływie   14   dni   od   daty   jej  ogłoszenia  w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 12:11:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:11:53
  • Liczba odsłon: 2299
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574562]

przewiń do góry