Uchwała   Nr   XIV / 101/ 05    

Rady    Gminy   Pacyna

 z  dnia   31 marca  2005 r. 

w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacyna, wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty

oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich.

Na  podstawie  art.  90 f   ustawy  z  dnia  7   września 1991r.  o  systemie  oświaty ( j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami ) Rada  Gminy  Pacyna   uchwala,  co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacyna, wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr XIV/101/05

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 31 marca 2005r.

 

R e g u l a m i n

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacyna, wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty  ( j. t. Dz. U.  z  2004r.  Nr   256,   poz.   2572    z    późniejszymi   zmianami  )  oraz   słuchaczy   kolegiów   nauczycielskich.

§ 1.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą być udzielone uczniom wymienionym w art. 90b ustawy o systemie oświaty.

 

§ 2.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Pacyna w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3.

 

Forma i sposób udzielania stypendium szkolnego.

 

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, jeżeli miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. nr  64,  poz.593  z  późniejszymi  zmianami ).

 

 

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie wg. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej (w %)

Wysokość stypendium szkolnego w % kwoty zasiłku rodzinnego

 

1.

 

Dochód do wysokości 20% kryterium dochodowego

 

 

120% kwoty zasiłku rodzinnego

 

2.

 

Dochód od 21% do 60%  kryterium dochodowego

 

 

100% kwoty zasiłku rodzinnego

 

3.

 

Dochód od 61% do 90%  kryterium dochodowego

 

 

90% kwoty zasiłku rodzinnego

 

4.

 

 

Dochód od 91% do 100% kryterium dochodowego

 

 

80% kwoty zasiłku rodzinnego

 

 

 

1)      Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

2)      Informacja dla pracodawcy o treści zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 

1)      częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, np. zajęcia uzupełniające,

 

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników,

 

 

3)      częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. opłata za internat, koszty dojazdu do szkoły.

 

§ 4.

 

1.      Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w wysokości 5-krotności kwoty obowiązującego zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, bądź w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w następujących sytuacjach występujących
  w rodzinie:

 

 

1)      długotrwała choroba lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny,

 

2)      śmierć członka rodziny,

 

 

3)      utrata mienia powstała w wyniku kradzieży, pożaru, zalania, wichury lub innego zdarzenia losowego.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały

Rady Gminy w Pacynie

Nr XIV/101/05

z dnia 31 marca 2005r.

 

 

 Numer wniosku ..............................

nadaje Urząd Gminy

 

 

 

 

                    Wójt    Gminy

                                                  w Pacynie

 

 

 

Wniosek

o przyznanie świadczenia  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych        i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów.

 

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy zapoznać się  z poniższymi wyjaśnieniami :

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania  funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania ,a także gdy rodzina jest

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny- może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

Proszę o przyznanie

-         stypendium szkolnego*

-         zasiłku szkolnego *

·        – właściwe podkreślić

 

 

.......................................................................................................................................................

nazwisko i imię ucznia/słuchacza

......................................................................................................................................................

data i miejsce urodzenia ucznia/słuchacza

.......................................................................................................................................................

nazwa i dokładny adres szkoły /kolegium (nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

    nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego                                                                    nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego

.......................................................................................................................................................

dokładny adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, nr domu)

 

Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej

( z uwzględnieniem wysokości dochodów w rodzinie, sytuacji życiowej i materialnej)

 

Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej

(z uwzględnieniem wysokości dochodów w rodzinie , sytuacji życiowej i materialnej)

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczenie o wysokości dochodu netto w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

Członkowie rodziny  zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

Nazwisko i imię

 

pokrewieństwo

wiek

Miejsce pracy

Wysokość

zarobków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne źródła dochodu  ....................................................................................................................

 

....................................................................... w wysokości miesięcznej zł .................................

 

Łączny dochód rodziny miesięcznie                                                        zł .................................

 

Co w przeliczeniu na jedną osobę stanowi:                                             zł .................................

 

Pożądana forma pomocy świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna:

(np. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu podręczników i przyborów szkolnych)

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczenia:

„ Oświadczam, że otrzymuję/ nie otrzymuję innego stypendium / stypendiów lub innego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków publicznych „.

Wysokość otrzymywanego stypendium w przeliczeniu na jeden miesiąc ...................................

 

„ Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem” .

 

 

........................................                                                              .................................................

(miejscowość, dnia)                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Opinia dyrektora szkoły / kolegium / ośrodka*)

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

...................................................                                                    ................................................

(miejscowość, data)                                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

(w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedłożyć należy zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej)

2.        Zaświadczenie ze szkoły, w której wnioskodawca realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

 

 

3.      W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny, należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, które stało się podstawą do wystąpienia  z wnioskiem o zasiłek.

 

 

 

 

Adnotacje Urzędu Gminy:

Potwierdzenie zameldowania wskazanego we wniosku ucznia / słuchacza na terenie Gminy Pacyna:

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

..............................................                                                       ............................................

(miejscowość, data)                                                                                             (podpis i pieczęć pracownika)    

 

      _______________________

*) niepotrzebne skreślić

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 12:06:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:15:32
 • Liczba odsłon: 2259
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2547027]

przewiń do góry