Uchwała  Nr  XIV / 102 / 05

Rady Gminy Pacyna

z dnia  31 marca 2005r.

 

 

w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.

 

 

Na  podstawie  art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 15 kwietnia 2004r., Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami )  Rada  Gminy  Pacyna   uchwala, co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Wydatki przeznaczone na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci podlegają zwrotowi w części lub w całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie przekracza wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

% części wydatków podlegających

zwrotowi

Wysokość dochodu netto świadczeniobiorcy

w % stosunku do ustalonego do niego kryterium dochodowego

0

do 150

50

151 – 200

100

powyżej 201

 

 

2.     Określenie jaka część wydatków, o których mowa w ust. 1 podlega zwrotowi,  następuje  w formie decyzji po uprzednim ustaleniu na podstawie wywiadu środowiskowego sytuacji osobistej i majątkowej świadczeniobiorcy.

3.     Decyzje ustalające obowiązek zwrotu oraz jego wysokość i zasady wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

1.     Zwrotowi wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach podlega ich część w zależności od posiadanego dochodu netto świadczeniobiorcy.

2.     Zwrot wydatków może nastąpić jednorazowo lub w ratach.Wyboru rodzaju zwrotu dokonuje pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy ustalonych w trakcie przeprowadzania wywiadu, kierując się sytuacją osobistą i majatkową świadczeniobiorcy.

3.     W przypadku zwrotu w ratach ustala się maksymalną wysokość raty do 30 zł, zaś ich ilość do 6.

4.     Zwrot dokonywany jest przez świadczeniobiorcę do kasy Urzędu Gminy w Pacynie w terminie ustalonym w decyzji przyznającej świadczenie.

 

§ 3.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie może na podstawie art. 104 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach, jeżeli żądanie zwrotu wydatków stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Pacyna przez  miesiąc.

 

 

§ 6.

 

Traci moc uchwała nr VII/55/99 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 1999r.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 11:51:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 11:51:09
  • Liczba odsłon: 2199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574528]

przewiń do góry