U C H W A Ł A   nr   XII / 81 /04

Rady Gminy w  Pacynie

z  dnia  14  grudnia  2004r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna w 2005r.

Na  podstawie   art.  18   ust.  2   pkt  8   i   pkt  15   ustawy    z    dnia    8   marca 1990r.  o  samorządzie   gminnym   (  j.  t.  Dz.  U.  z  2001r. Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 5 ust. 1  ustawy  z  dnia  12 stycznia  1991r.  o podatkach  i  opłatach  lokalnych  (  j. t.  Dz. U.  z  2002r.  Nr   9,  poz.  84 z późniejszymi     zmianami  ),   art.   13    ustawy    z   dnia   20   lipca   2000r.   o   ogłaszaniu    aktów    normatywnych    i   niektórych  innych  aktów   prawnych  ( Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (  M.  P. z  2004r.  Nr  46,  poz.  794  )

-         Rada  Gminy  w  Pacynie  uchwala,  co  następuje:

                                                            

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :

 

1)     od gruntów:

 

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków –  0,42 zł od 1 m 2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   3,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych,  w  tym  zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku   publicznego  –   0,08 zł od 1 m 2 powierzchni,

 

2)     od budynków lub ich części:

 

a)     mieszkalnych  -  0,47  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   11,35  zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  –   6,23  zł od 1 mpowierzchni użytkowej,

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  2,16   zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w  tym  zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku   publicznego  –   4,19   zł  od 1  m 2   powierzchni  użytkowej,

 

3)      od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  i  ust.  3 – 7.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)      wszystkie budynki  mieszkalne lub ich części,

2)      budynki  i  grunty   przekazane   na   rzecz  Skarbu  Państwa  w  zamian   za  rentę  lub emeryturę,

 

                                                                   § 3

 

Wykonanie    uchwały     powierza     się     Wójtowi     Gminy.

 

 

                                                                   § 4

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                         § 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie 14  dni  od  ogłoszenia z  mocą od 1 stycznia  2005r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:15:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:30:23
  • Liczba odsłon: 2294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612025]

przewiń do góry