Uchwała  nr  XII  /  80  / 04

Rady Gminy  w  Pacynie

z dnia  14  grudnia 2004r.

 

 

w  sprawie   obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla  celów  podatku  rolnego na  2005r.

 

 

Na   podstawie    art.    6  ust.    3    ustawy    z   dnia   15   listopada   1984r.  o  podatku  rolnym (  Dz. U. z  1993r.  Nr  94,  poz.  431,  z   1994r.  Nr  1,   poz.  3,   z   1996r.  Nr 91,  poz.  409,  z   1997r.  Nr   43,   poz.  272  i  Nr  137,  poz.  926, z  1998r. Nr 108,  poz.  681,     oraz   z   2001r.   Nr   81,   poz.   875,  z  2002r.  Nr  200, poz.  1689, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568  ),    art.   5a  ust. 1   ustawy   z   dnia 14 grudnia 1995r. o  izbach  rolniczych   (  j.  t.  Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927, zm. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271   ),   art. 13  ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o    ogłaszaniu    aktów     normatywnych   i  niektórych  innych  aktów     prawnych   (   Dz.   U.   z    2000r.   Nr   62,   poz.    718,   z    późniejszymi     zmianami ), Komunikatu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w  sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2004r. ( M. P. z  2004r. Nr 43, poz. 765 )   RADA    GMINY   PACYNA     uchwala,   co   następuje:

 

       § 1

 

1.   Średnią     cenę    skupu    żyta     za     okres     pierwszych      trzech    kwartałów    2004r.,   

      ogłoszoną        w       Komunikacie      Prezesa      Głównego      Urzędu        Statystycznego

      z  dnia   15   października   2004r.   w   sprawie    średniej    ceny    skupu   żyta    za    okres    

      pierwszych    trzech    kwartałów     2004r.  (  M.P.  z  2004r.  Nr  43,  poz. 765 ), o b n i ż a   

      s i ę      z      kwoty        37,67     zł       za     1 q        do      kwoty     33,00     zł      za    1 q.

2.   Ustalona w ust. 1 niniejszej uchwały kwota skupu  żyta,  po  obniżeniu,   stanowi   podstawę   

      obliczenia   na  rok   podatkowy   2005   podatku   rolnego   na   obszarze   Gminy   Pacyna..

 

§ 2

 

Wykonanie       uchwały        powierza        się          Wójtowi          Gminy         w         Pacynie.

 

§ 3

 

Uchwałę   należy  podać   do   wiadomości    publicznej     poprzez   ogłoszenie   na  tablicy informacyjnej   w   siedzibie   Urzędu   Gminy   w    Pacynie     przez     miesiąc    oraz     ogłosić

w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w  życie  w  terminie  14 dni  od dnia  jej ogłoszenia z dniem 1 stycznia 2005r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:09:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:09:55
  • Liczba odsłon: 2216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612206]

przewiń do góry