Uchwała nr VI/49/03

Rady Gminy w Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2004 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) RADA GMINY w PACYNIE uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty za 1m3 wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna w wysokości 1,55 zł (netto).

§ 2

Ustala się stawkę opłaty za 1 m3 wody pobieranej z hydrantów i ujęć wody wysokości 1,55 zł (netto).

§ 3

Ilość pobranej wody określa się według wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku według przeciętnych norm jej zużycia na podstawie właściwych przepisów.

§ 4

Zwalnia się z opłaty wodę dostarczaną do szkół, placówek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzących sprzedaż produktów leczniczych i wyrobów medycznych ( apteki ).

§ 5

Opłata za wodę w 2004 r. jest płatna na zasadach i w terminach określonych w fakturach wystawianych indywidualnie dla każdego odbiorcy wody w Banku Spółdzielczym w Pacynie lub za pokwitowaniem upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pacynie.

§ 7

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2004r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:10:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:10:52
  • Liczba odsłon: 759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556612]

przewiń do góry