Uchwała nr VI/48/03

Rady Gminy w Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji stałych, a także wysokości diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy w Pacynie w 2004 r.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8marca 1990r. samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717)

- RADA GMINY w PACYNIE uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dietę dla radnych w wysokości 120,00 zł za udział w sesji.

§ 2

Ustala się dietę dla członków komisji stałych w wysokości120,00 zł za udział w posiedzeniu komisji.

§ 3

Ustala się dietę dla przewodniczących komisji stałych w wysokości 180,00 zł za udział w posiedzeniu komisji.

§ 4

Ustala się dietę dla przewodniczącego Rady Gminy w Pacynie wysokości 600,00 zł miesięcznie.

§ 5

Ustala się diety dla wiceprzewodniczących w wysokości 300,00 zł miesięcznie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pacynie.

§ 7

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2004 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:09:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:13:30
  • Liczba odsłon: 859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556599]

przewiń do góry